پرداخت هزينه تحليل آماري با درگاه بانک ملت
  •   پرداخت هزينه تحليل آماري با درگاه بانک سامان
  • داراي تاييديه صلاحيت از مرکز آمار ايران مي باشيم. کليک نماييد
    logo-samandehi

آزمون مربع کای يا خي دو


(آزمون مقایسه داده های مستقل رده اي)


به منظور بررسی ارتباط بین دو متغیر مستقل رده ای، چنانچه متغیرهای مورد نظر بیش از دو رده داشته باشند، داده های ان ها را در یک جدول r*c خلاصه می کینم. که در آن r تعداد رده های متغیر سطری و c تعداد رده های متغیر ستونی است.

جدول توافقي براي آزمون مربع کای


فرض صفر مورد آزمون، استقلال متغیرهای سطری و ستونی و یا به عبارت دیگر یکسان بودن نسبت یکی از رده های متغیر سطری در رده های دیگر متغیر ستونی (یا برعکس) می باشد که آن را به صورت H_0: p_i1=p_i2=⋯=p_ic ربا یک رده معین i از متغیر سطری نشان می دهند. (i=1,2,…,r). در صورت بزرگ بودن حجم نمونه از آماره آزمون از توزیع مجانبی مربع کای پیروی می کند. آماره آزمون به صورت زیر تعریف می شود :

فرمول آزمون کي دو


که در آن O_ij فراوانی مشاهده شده در خانه ij جدول و E_ij مقدار مورد انتظار خانه ij تحت فرض H_0 می باشد. یعنی :

مقادير مورد انتظار در آزمون مربع کای


، درجه آزادی آماره مورد آزمون برابر (r-1)(c-1) است. شرط برقراری تقریب آن است که در تمامی خانه های جدول : E_ij≥5 .

مثال : فرض کنید که تولید یک محصول در سه نوبت کاری مختلف صورت می گیرد. عیوب ممکن محصول از 4 نوع متفاوت است. تعداد عیب های مشاهده شده در 3 نوبت کاری در قالب جدول زیر نشان داده شده است:

مثالي از آزمون کي دو

براي مشاهده ساير مقاله هاي تحليل آماري اين وب سايت بر لينک زير کليک نماييد: صفحه مقاله هاي تحليل آماري


ساير منابع مرتبط با آزمونهاي آماري :


در خصوص آزمونهاي آماري مي توانيد از مطالب وب سايت ديگر اين گروه نيز استفاده نماييد: آزمون هاي آماري

آزمون کي دو در spss :


در نرم افزار spss يا ساير نرم افزارهاي تحليل آماري با ورود صحيح داده ها در نرم افزار و مراجعه به منوهاي تحليلي اين نرم افزار، به راحتي مي توان اين ازمون را اجرا و نتيجه را مشاهده نمود. آنچه در بالا مطالعه نموديد فلسفه اين آزمون مي باشد و براي اطلاع از شيوه اجراي اين آزمون آماري در نرم افزار لازم است به منابع آموزشي مرتبط مراجعه شود.
براي دريافت مشاوره و تحليل آماري، اجراي آزمون هاي آماري و قبول و يا رد فرضيات تحقيق مي توانيد با ما تماس بگيريد.