پرداخت هزينه تحليل آماري با درگاه بانک ملت
  •   پرداخت هزينه تحليل آماري با درگاه بانک سامان
  • داراي تاييديه صلاحيت از مرکز آمار ايران مي باشيم. کليک نماييد
    logo-samandehi

ضریب همبستگی توافق پیرسون یا ضریب توافق C


تحليل ضريب همبستگي با spss

ضریب توافق پیرسون ، میزان همبستگی دو متغیر اسمی که به صورت جدول توافقی مربعی بیش از 2*2 باشند را نشان می دهد و مقدار آن برابر است با :

ضریب همبستگی توافق پیرسون

بطوریکه

ضریب همبستگی توافق پیرسون

و در آن ضریب همبستگی توافق پیرسون  فراوانی های مشاهده شده (فراوانی های واقعی که در خانه ها وجود دارند) و ضریب همبستگی توافق پیرسون  فراوانی های مورد انتظار (فراوانی های هر خانه ی جدول که تحت فرض صفر حاصل می شود) هستند. این ضریب همواره بین صفر و یک تغییر می کند ولی از آنجایی که  همواره بزرگتر از صفر است ، ضریب توافق پیرسون هرگز برابر 1 نیست.حد بالای ضریب توافق پیرسون از رابطه ی ضریب همبستگی توافق پیرسون بدست می آید. در این رابطه ،K تعداد سطرها می باشد که البته تعداد سطرها و ستون ها برابر است.

 

نکته : 

1)  براساس این رابطه می توان نتیجه گرفت که هرچه تعداد سطرها یا ستون ها در یک جدول بیشتر باشدحداکثر مقداری که این ضریب می تواند بدست آورد بیشتر است. برای مثال در یک جدول 5*5 حدپایین ضریب توافق پیرسون صفر و حد بالای آن ضریب همبستگی توافق پیرسون  خواهد بود.

2) از آنجایی که ضریب توافق پیرسون تحت تاثیر تعداد خانه های جدول است ، هنگامی می توان دو ضریب توافق پیرسون را باهم مقایسه کرد که تعداد سطرها و ستون های دو جدول موردنظر برابر باشد.

3) این ضریب همواره فاقد علامت می باشد یعنی جهت همبستگی را نشان نمی دهد.

 

مثال :وضعیت رفتاری و نوع مذهب 300 نفر به قرار جدول زیر است ، به کمک نرم افزار SPSS ، ضریب توافق پیرسون را برای این جدول محاسبه می کنیم.

 

مجموع

ارتدوکس

پروتستان

کاتولیک

 

65

30

25

10

بی قید

115

35

50

30

میانه رو

120

45

25

50

اصلاح طلب

300

110

100

90

مجموع

 

 ضریب همبستگی توافق پیرسون


 منبع : كاربرد آمار در علوم اجتماعي. نوشته ي سعيد گودرزي ، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي تويسركان.براي مشاهده ساير مقاله هاي تحليل آماري اين وب سايت بر لينک زير کليک نماييد: صفحه مقاله هاي تحليل آماري


ساير منابع مرتبط با نکات تحليلي آماري :

در خصوص موضوعات مختلف تحليل آماري مي توانيد از مطالب وب سايت ديگر اين گروه نيز استفاده نماييد: مقاله و موضوعات تحليل آماري