پرداخت هزينه تحليل آماري با درگاه بانک ملت
  •   پرداخت هزينه تحليل آماري با درگاه بانک سامان
  • داراي تاييديه صلاحيت از مرکز آمار ايران مي باشيم. کليک نماييد
    logo-samandehi

آزمون تي استيودنت (Student-T-test) براي ضريب همبستگي -Correlation Coefficient

براي تعيين اين که آيا ضريب همبستگي نمونه از نظر آماري اختلاف معني داري با صفردارد يا خير از آزمون t يا تي تست استفاده مي کنيم . در اين روش فرض بر اين است که توزيع  y و x نرمال دو متغيره بوده و رابطه ي آن ها خطي مي باشد . نمونه اي n تاي از جفت هاي(xi,yi  )، در نظر مي گيريم . ضريب همبستگي نمونه اي (r) برآوردي از ضريب همبستگي جامعه (ρ)  است .

تي تست

 آماره ي آزمون به صورت زير تعريف مي شود ،  

تي تست 

مثال : فرض کنيد n=18 , r=0.32  باشد داريم :

 

تي تست 

مقدار اين آماره  با مقدار بحراني توزيع t با n درجه آزادي در سطح خطاي α درصد مقايسه مي شود .

ساير منابع مرتبط با آزمونهاي آماري :

در خصوص آزمونهاي آماري مي توانيد از مطالب وب سايت ديگر اين گروه نيز استفاده نماييد: آزمون هاي آماري

براي مشاهده ساير مقاله هاي تحليل آماري اين وب سايت بر لينک زير کليک نماييد: صفحه مقاله هاي تحليل آماريبراي سفارش انجام آزنون تي استيودنت در نرم افزار spss و دريافت مشاوره، مي توانيد با ما تماس بگيريد.