پرداخت هزينه تحليل آماري با درگاه بانک ملت
  •   پرداخت هزينه تحليل آماري با درگاه بانک سامان
  • داراي تاييديه صلاحيت از مرکز آمار ايران مي باشيم. کليک نماييد
    logo-samandehi

آزمون z- مقايسه ي دو ضريب همبستگي

(فرمول مربوطه و مثال)

براي تعيين اين که آيا ضرايب همبستگي در دو جامعه ي مختلف اختلاف معني داري دارند يا خير از اين آزمون استفاده مي شود. در اين آزمون بايستي سه شرط زير برقرار باشد : متغيرهاي x و y داراي توزيع نرمال باشند
واريانس متغير y مستقل از x باشد
رابطه ي بين x و y خطي باشد

با فرض اين که n2وn1 حجم نمونه در جامعه ي اول و دوم و r2 وr1 ضريب همبستگي دردو جامعه مي باشد ، و همچنين ضريب همبستگي از رابطه ي :

مقايسه دو ضريب همبستگي

حاصل مي شود ، برا ي هريک از جوامع Zi را به صورت

مقايسه دو ضريب همبستگي

تعريف مي کنيم کهمقايسه دو ضريب همبستگي وانحراف معيار برابر مقايسه دو ضريب همبستگيو آماره ي آزمون برابر

مقايسه دو ضريب همبستگي

که در آن ، مقايسه دو ضريب همبستگي از توزيع نرمال استاندارد پيروي مي کند .

حاصل مي شود ، برا ي هريک از جوامع Zi را به صورت تعريف مي کنيم که و انحراف معيار برابر است و آماره ي آزمون برابر که در آن و z از توزيع نرمال استاندارد پيروي مي کند .

مثال :

فرض کنيد n2وn1 به ترتيب 28و35 و r2 وr1 نيز 0.5 و 0.3 باشند در سطح خطاي 0.05% آماره آزمون برابري ضرايب همبستگي دو جامعه با توجه به روابط فوق و مقادير به صورت :

مقايسه دو ضريب همبستگي

خواهد بود که با توجه به مقدار بحراني جدول توزيع نرمال که در سطح خطاي پنج درصد برابر 1.96 مي باشد و با فرض اين که مقايسه دو ضريب همبستگي، فرض صفر رد نمي شود .


ساير منابع مرتبط با آزمونهاي آماري :

در خصوص آزمونهاي آماري مي توانيد از مطالب وب سايت ديگر اين گروه نيز استفاده نماييد: آزمون هاي آماري

براي مشاهده ساير مقاله هاي تحليل آماري اين وب سايت بر لينک زير کليک نماييد: صفحه مقاله هاي تحليل آماري