پرداخت هزينه تحليل آماري با درگاه بانک ملت
  •   پرداخت هزينه تحليل آماري با درگاه بانک سامان
  • داراي تاييديه صلاحيت از مرکز آمار ايران مي باشيم. کليک نماييد
    logo-samandehi

آزمون z يا Z Test براي آزمون فرض تساوي دو نسبت

(توضيح ، فرمول آزمون و يک مثال)

اين آزمون براي مقايسه نسبتي از افراد که داراي ويژگي مشخصي هستند در دو جامعه ي متفاوت استفاده مي شود . در اين آزمون براي تقريب توزيع دوجمله اي به وسيله ي توزيع نرمال فرض مي شود که اندازه ي نمونه در هر دو جامعه به اندازه ي کافي بزرگ باشد ، (n1,n2≥30) . با تعريف اين که p2,p1 به ترتيب نسبت افراد داراي ويژگي مورد نظر در دو جامعه مي باشند ، آماره ي آزمون را به صورت زير تعريف مي کنيم :

آزمون z يا Z Test براي آزمون فرض تساوي دو نسبت 

که د رآن

  آزمون z يا Z Test براي آزمون فرض تساوي دو نسبت

تحت فرضيه ي صفر p1=p2   بوده و z تقريبا داراي توزيع نرمال است .با توجه به يک طرفه يا دوطرفه بودن فرض مقابل با مقدار z در جدول توزيع نرمال مقايسه مي شود .

 

مثال :

با فرض n1=952 , n2=1168 , p1=0.00325 , p2=0.0573  آماره ي z به صورت زير به دست مي آيد :

 آزمون z يا Z Test براي آزمون فرض تساوي دو نسبت


ساير منابع مرتبط با آزمونهاي آماري :

در خصوص آزمونهاي آماري مي توانيد از مطالب وب سايت ديگر اين گروه نيز استفاده نماييد: آزمون هاي آماري

براي مشاهده ساير مقاله هاي تحليل آماري اين وب سايت بر لينک زير کليک نماييد: صفحه مقاله هاي تحليل آماري