پرداخت هزينه تحليل آماري با درگاه بانک ملت
  •   پرداخت هزينه تحليل آماري با درگاه بانک سامان
  • داراي تاييديه صلاحيت از مرکز آمار ايران مي باشيم. کليک نماييد
    logo-samandehi

آزمون z يا Z Test براي مقايسه ي يک نسبت با عدد ثابت

(توضيح، فرمول و مثال براي آزمون زد)

برای بررسی معنی دار بودن اختلاف بین یک نسبت مفروض p0  و یک نسبت مشاهده شده p ، در صورتی که حجم نمونه به اندازه کافی بزرگ باشد ( تقریباً n>30) ، از آزمون z استفاده می کنیم .

در این روش از جامعه نمونه ای به حجم n گرفته شده و نسبت کسانی را که دارای ویژگی مورد نظر هستند ، محاسبه می شود . فرضیه صفر به صورت

 h0 :p=p0 ،

بیان می شود و آماره آزمون نیز عبارت است از :

 

   آزمون z يا Z Test براي مقايسه ي يک نسبت با عدد ثابت

با توجه به فرض مقابل مقادیر بزرگ یا خیلی کوچک آماره ی z منجر به رد فرض صفر مبنی بر برابری نسبت ویژگی مورد نظر در جامعه با مقدار p0 می شود .

 

مثال :

  با فرض n=100  ، p=0.4  , p0=0.5 آماره z برابر است با :

 

آزمون z يا Z Test براي مقايسه ي يک نسبت با عدد ثابت


ساير منابع مرتبط با آزمونهاي آماري :

در خصوص آزمونهاي آماري مي توانيد از مطالب وب سايت ديگر اين گروه نيز استفاده نماييد: آزمون هاي آماري

براي مشاهده ساير مقاله هاي تحليل آماري اين وب سايت بر لينک زير کليک نماييد: صفحه مقاله هاي تحليل آماري