پرداخت هزينه تحليل آماري با درگاه بانک ملت
  •   پرداخت هزينه تحليل آماري با درگاه بانک سامان
  • داراي تاييديه صلاحيت از مرکز آمار ايران مي باشيم. کليک نماييد
    logo-samandehi

ضریب همبستگی کرامر

محاسبه در جداول توافقي به همراه مثال و خروجي نرم افزار SPSS


ضریب همبستگی کرامر برای بیان میزان همبستگی میان دو متغیر اسمی چند مقوله ای به کار می رود. فرمول محاسبه ی این ضریب به صورت زیراست :

ضریب همبستگی کرامر

که در آن ، L :تعداد ستون ها و  k: تعداد سطرها بوده و همچنین  

ضریب همبستگی کرامر

است، بطوریکه ضریب همبستگی کرامر  فراوانی های مشاهده شده (فراوانی های واقعی که در خانه ها وجود دارند) و ضریب همبستگی کرامر  فراوانی های مورد انتظار (فراوانی های هر خانه ی جدول که تحت فرض صفر حاصل می شود) هستند.

مقدار ضریب همبستگی کرامر بین صفر و یک تغییر می کند و هرچه به یک نزدیک تر باشد نشان دهنده ی قوت رابطه بین متغیرهای تحت بررسی است.

 

ویژگی های ضریب همبستگی کرامر:

 

مثال : نوع جرم و نوع مذهب هریک از زندانیان یک زندان براساس جدول زیر است. ضریب همبستگی کرامر را برای بررسی وجود یا عدم وجود رابطه بین این دو متغیر بدست می آوریم.

 

مجموع

    ارتدوکس

     کاتولیک

پروتستان

 

75

30

10

35

سرقت

30

15

5

10

قتل

70

25

15

30

اعتیاد

125

30

50

45

ضرب و جرح

300

100

80

120

مجموع

 

نتایج زیر به کمک نرم افزار آماری SPSS بدست آمده است.

 ضریب همبستگی کرامربراي مشاهده ساير مقاله هاي تحليل آماري اين وب سايت بر لينک زير کليک نماييد: صفحه مقاله هاي تحليل آماريساير منابع مرتبط با نکات تحليلي آماري :

در خصوص موضوعات مختلف تحليل آماري مي توانيد از مطالب وب سايت ديگر اين گروه نيز استفاده نماييد: مقاله و موضوعات تحليل آماري