انواع روشهای تحقيق توصيفی

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. مقالات تحلیل آماری
 4. chevron_right
 5. روش تحقیق
 6. chevron_right
 7. انواع روشهای تحقيق توصيفی
نام دسته مطالب: روش تحقیق

انواع روشهای تحقيق توصيفی

70 دیدگاه

به طور کلی تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی بدست آوردن داده های مورد نیاز (طرح تحقیق) می توان به دو دسته ی تحقیق توصیفی و تحقیق آزمایشی تقسیم نمود. در این نوشتار به معرفی انواع روش های تحقیق توصیفی می پردازیم.

تحقیق توصیفی یا غیر آزمایشی چیست؟

تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آن ها توصیف کردن شرایط شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می تواند شناخت بیشتر شرایط موجود و یا یاری رساندن به فرآیند تصمیم گیری باشد. تحقیق توصیفی را می توان به دسته های زیر تقسیم نمود :

 1. تحقیق پیمایشی
 2. تحقیق همبستگی
 3. اقدام پژوهی
 4. بررسی موردی
 5. تحقیق پس رویدادی

حال به تشریح هر کدام از روشهای فوق می پردازیم:

1- تحقیق پیمایشی

برای برسی توزیع ویژگی های یک جامعه آماری روش تحقیق پیمایشی به کار می رود. این روش برای پاسخ به سؤالاتی از قبیل ماهیت شرایط موجود چگونه است؟ چه رابطه ای بین رویدادها وجود دارد؟ و… ، به کار می رود.

تحقیقات پیمایشی خود به سه دسته روش مقطعی، روش طولی و روش دلفی تقسیم می شود.

1-الف. روش مقطعی

این روش به منظور گردآوری داده ها درباره ی یک یا چند صفت در یک مقطع زمانی از طریق نمونه گیری از جامعه انجام می شود.

برای مثال به منظور بررسی میزان علاقه دانش آموزان سال آخر راهنمایی به ادامه تحصیل در شاخه های مختلف آموزش متوسطه، می توان از روش تحقیق پیمایشی به شیوه مقطعی استفاده نمود.

1- ب. روش طولی

در بررسی های پیمایشی طولی، داده ها در بازههای زمانی مختلف گردآوری می شوند. به این ترتیب تغییرات برحسب زمان بررسی شده و به رابطه ی بین متغیرهای از نظر تغییرات در طول زمان پی برده می شود.

سه نوع بررسی طولی را می توان نام برد. بررسی روند فرآیندها، بررسی یک گروه ویژه (یک گروه سنی یا گروه هم دوره) و بررسی یک گروه منتخب.

به عنوان مثال در«بررسی روند فرآیندها» میتوان بررسی سیر تحول ثبت نام دانشجویان دختر در آموزش عالی کشور را مورد نظر قرار داد. در مورد «بررسی یک گروه ویژه» می توان پیشرفت تحصیلی پذیرفته شدگان دانشکده ی علوم تربیتی در سال 1390 را مورد نظر قرار داد. برای بررسی «گروه منتخب» نیز این سؤال مورد نظر است که : چه تغییراتی در افراد خاص(گروه منتخب) به وجود آمده است و علت تغییرات چه بوده است؟ برای مثال بررسی عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی دانشجویان سهمیه ای رشته های مهندسی ورودی1390 دانشگاه تهران را می توان نمونه ای از موضوعات این نوع تحقیق نامید.

1- ج. روش دلفی

زمانی که بخواهیم در مورد اتفاق نظر یک جمع درباره موضوعی خاص به بررسی بپردازیم، از روش دلفی استفاده می کنیم.

برای مثال به منظور بررسی نظر هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی در مورد مشکلات این رشته در دانشگاه ها، می توان این روش را بکار برد. برای این منظور اولین قدم آن است که مجموعه ای از سؤالات در مورد مسائل تهیه کرد و آن را برای تمام اعضای هیئت علمی ارسال نمود و از آنان خواست که درجه اهمیت هر یک را تعین نمایند. در مرحله دوم پرسشنامه ای براساس رتبه بندی بدست آمده تهیه می شود و از پاسخگویان درخواست می شود در صورتیکه نظراتشان با رتبه بندی بدست آمده مغایرت دارد، توجیه خود را ارائه نمایند. به این ترتیب می توان به یک توافق از نقطه نظری تشخیص مسائل یاد شده دست یافت.

2- اقدام پژوهی

هدف این دسته از پژوهش های آموزشی، توصیف شرایط یا پدیده های مربوط به نظام آموزشی می باشد. به طور کلی می توان گفت که اقدام پژوهی شامل چهار مرحله است، تشخیص و برنامه ریزی، اقدام برای رفع مشکل، مشاهده به منظور نمایان ساختن میزان تغییرات انجام شده جهت رفع مشکل و آخرین مرحله تحلیل و تعدیل می باشد. این نوع پژوهش با فرآیندها سروکار دارد تا برون دادها و پیامدها.

علاوه برآن پژوهشگری که به انجام اقدام پژوهی می پردازد درصدد آزمون فرضیه نمی باشد. زیرا در تحلیل داده ها پژوهشگر مترصد آن است که در نهایت بتواند فرایند ها را با یکدیگر مرتبط ساخته و معنایی مشخص را بدست آورد.

3- بررسی موردی

در این روش پژوهشگر به انتخاب یک «مورد» پرداخته و آن را از جنبه های مختلف بررسی می کند. این مورد می تواند یک واحد و یا سیستم با حد و مرز مشخص و متشکل از عناصر و عوامل متعدد و مرتبط به هم باشد. از این جمله در تعلیم و تربیت می توان هر یک از عوامل نظام آموزشی مانند دانش آموز، معلم، برنامه درسی و … را نام برد. هدف کلی در این روش مشاهده تفصیلی ابعاد «مورد» تحت مطالعه و تفسیر مشاهده ها از دیدگاه کل گرا است. از این رو مطالعه موردی بیشتر به روش کیفی و با تأکید بر فرایندها و درک و تفسیر آن ها انجام می شود.

انجام پژوهش به کمک روش مطالعه موردی شامل چهار مرحله است : بیان مسئله و انتخاب «مورد»(واحد تحلیل) ، انجام عملیات میدانی(گردآوری داده ها)، سازماندهی داده ها و تدوین گزارش. توجه پژوهشگر در مطالعه موردی بر یک «مورد» متمرکز است. اما ممکن است این واحد متشکل از رویدادهای متعدد و افراد مختلف باشد و یا از فرآیندهای گوناگون تشکیل شده باشد. در اینصورت ضروری است که از اجزای تشکیل دهنده ی «واحد تحلیل» نمونه گیری شود.

4- روش تحقیق همبستگی

در این نوع تحقیق رابطه ی بین متغیرها براساس هدف تحقیق تحلیل می گردد. تحقیقات همبستگی را می توان برحسب هدف به سه دسته تقسیم نمود: مطالعه همبستگی دو متغیری، تحلیل رگرسیون و تحلیل ماتریس همبستگی یا کواریانس.

در مطالعات همبستگی دو متغیری هدف بررسی رابطه دوبه دوی متغیرهای موجود در تحقیق است. در تحلیل رگرسیون هدف پیش بینی یک یا چند متغیر وابسته (ملاک) با توجه به تغییرات متغیرهای مستقل (پیش بین) است.

در برخی دیگر از تحقیقات نیز از مجموعه همبستگی های دو متغیری متغیرهای مورد بررسی در جدولی به نام ماتریس همبستگی یا کواریانس استفاده می شود. از جمله چنین تحقیقاتی می توان به تحلیل عاملی و معادلات ساختاری اشاره نمود. در تحلیل عاملی هدف تلخیص مجموعه ای از داده ها یا رسیدن به متغیرهای مکنون (سازه) بوده و در مدل معادله ساختاری هدف آزمودن روابط ساختاری مبتنی بر نظریه ها و یافته های تحقیقاتی موجود است.

5- روش تحقیق پس رویدادی (علّی-مقایسه ای)

این روش به تحقیقاتی اطلاق می شود که در آن ها پژوهشگر با توجه به متغیر وابسته به بررسی علل احتمالی وقوع آن می پردازد. روش تحقیق علی-مقایسه ای از نوع تحقیقات گذشته نگر بوده و از آنجایی که علت و معلول (متغیر مستقل و وابسته) پس از وقوع مورد بررسی قرار می گیرند، به آن روش پس رویدادی نیز گفته می شود. از جمله تحقیقات پس رویدادی می توان به پژوهش هایی در مورد علل عقب ماندگی یا پیشرفت تحصیلی کودکان اشاره نمود.

در این تحقیقات دستکاری شرایط بوجود آورنده و علل احتمالی عقب ماندگی یا پیشرفت در اختیار محقق نبوده است. محقق صرفا این افراد را شناسایی کرده و بعضی از ویژگی های شخصی یا الگوهای رفتاری آن ها را مشاهده می کند.

منبع : روش های تحقیق در علوم رفتاری / نوشته ی دکترزهره سرمد، دکترعباس بازرگان و دکترالهه حجازی/ نشر آگه.


قبول سفارش تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه با نرم افزار آماری

در صورتی که مایل بودید می توانید انجام تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه خود و تجزیه و تحلیل نتایج پرسشنامه ها و آزمون فرضیات پایان نامه خود را به تیم تحلیلگران با تجربه اطمینان شرق بسپارید.

برای بررسی و اعلام قیمت و زمان انجام تحلیل، به ما واتساپ بزنید و مدل و فرضیات و پرسشنامه و اطلاعات لازم را ارسال نمایید.

براي مشاهده ساير مقاله هاي تحليل آماري اين وب سايت بر لينک زير کليک نماييد: صفحه مقاله هاي تحليل آماري

4.7/5 - (20 امتیاز)
مقالات روش تحقیق، طراحي پرسشنامه، پايايي و روايي
تحقیقات آزمایشی

سایر مطالب مرتبط با موضوع فوق:

توجه شود که بخش سوال و جواب ها و کامنتها بعد از این بخش قرار دارد.

تحلیل عاملی

تحلیل عاملی-روشی برای خلاصه سازی داده ها

comment70 دیدگاه
1- تحلیل عاملی چیست؟ تحلیل عاملی نامی عمومی است برای برخی روشهای آماری چند متغیره که هدف اصلی آن خلاصه کردن داده ها می باشد. این روش به بررسی همبستگی درونی تعداد زیادی از متغیرها می پردازد و در نهایت…
مقیاسهای اندازه گیری

شاخص ها و مقیاس های اندازه گیری

comment5 دیدگاه
معرفی شاخص های اندازه گیری و روش های تهیه آن ها موضوع این صفحه می باشد. قبل از مطالعه مطالب، ویدئوی زیر را ملاحظه نمایید که بخشی از بسته آموزشی مفاهیم پایه تحلیل آماری می باشد. برای دریافت آموزشهای ویدئویی…
تحقیقات آزمایشی

تحقیقات آزمایشی

comment3 دیدگاه
1- مقدمه از جمله معیارهای تقسیم بندی روش های تحقیق که بیشترین کاربرد را نزد پژوهشگران اجتماعی دارد، تقسیم بندی براساس معیار ترکیبی می باشد. در واقع دراین روش چندین معیار مانند میزان کنترل رفتار رویداد، تعمیم پذیری نتایج و…
انواع نمونه گیری

مقالات مفاهیم و روشهای نمونه گیری، انواع نمونه گیری

comment1 دیدگاه
نمونه گیری؛ زیربنای علم آمار باید گفت نمونه گیری یکی از پایه های اساسی علم آمار است. در آمار استنباطی ما هیچ گاه به دنبال سرشماری و تمام شماری نیستیم. یعنی قرار نیست اطلاعات تمام افراد جامعه را بررسی کنیم…
روش تحقیق پزشکی

روش های تحقیق و انواع مطالعات در پزشکی

پژوهشگران در علوم پزشکی همواره سعی دارند ارتباط بین یک یا چند رویداد یا خصوصیت را با سایر موارد بیابند. مانند ارتباط بین ابتلا به یک بیماری و عواملی چون بودن در معرض یک عنصر سمی، داشتن بیماری خاص در…
تحلیل آماری

سوال و جواب پیرامون این مبحث از طریق ارسال دیدگاه:
– نیاز به عضویت در سایت ندارد
– از طریق ایمیل خود، از دریافت پاسخ مطلع می گردید
– اگر کامنتها زیاد است، برای جستجو و یافتن سوال مد نظر خود از (f + Ctrl) استفاده نمایید.
– لطفا دوستانی که اطلاعاتی تخصصی و یا تجربه ای دارند، به سوالات پاسخ دهند تا محققان سراسر کشور بهره ببرند (زکات علم نشر آن است)

70 دیدگاه. همین الان خارج شوید

 • محمود هوشمند
  اکتبر 8, 2018 4:44 ق.ظ

  با سلام خواهشمنداست بفرمائید روش AHP جزء کدام دسته از روش های تحقیقی قرار می گیرد

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   اکتبر 8, 2018 11:04 ق.ظ

   سلام. روش تحلیل سلسله مراتبی یا ahp یک روش تحقیق نیست. بلکه یک روش تصمیم گیری چند معیاره است.
   برای اطلاعات بیشتر سایت دیگر این مجموعه یعنی سایت ویژه تحلیل سلسله مراتبی با نرم افزار اکسپرت چویس را ببینید.: https://www.expertchoice.ir/

   پاسخ
 • علیرضا بناگر
  اکتبر 19, 2018 6:52 ب.ظ

  سلام و درود … در حال تهیه پروپوزال در مقطع دکترا در زمینه تحلیل گفتمان های استعاری هستم… تحلیل گفتمان اساسا کیفی می باشد اما در نطر دارم که هم کیفی و هم کمی کار کنم … لطفا راهنمایی بفرمایید که در دو زمینه فوق از چه مدل از تحقیقات کمی و کیفی می توان استفاده کرد…. تشکر فراوان

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   اکتبر 21, 2018 1:34 ب.ظ

   سلام. از روش تحقیق همبستگی یا مدل سازی معادلات ساختاری می توانید استفاده کنید. بدین ترتیب که روابط بین متغیرهای دخیل در موضوع خود را ترسیم و تبیین نمایید. در این خصوص از سایت دیگر ما به نشانی lisrel.ir بازدیدی داشته باشید.

   پاسخ
 • با سلام . من خواستم بدانم اگر در پایان نامه کارشناسی ارشد بخواهیم بر روی نظریات و اندیشه های یک متفکر و بررسی و تبیین آن بپردازیم ، روش تحقیق ما از چه نوعی می شود ؟ در این حالت منابع هم مقالات و کتابهای موجود است .
  ممنون می شوم بنده را راهنمایی نمایید .

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   اکتبر 26, 2018 7:43 ب.ظ

   سلام. سوال سختی است. سایر دوستان نیز اعلام نظر داشته باشند.
   با توجه به موضوع به نظر می رسد شما فرضیه ندارید و در پژوهش خود از روشهای آماری استفاده نخواهید کرد و مورد شما در دسته بندی فوق قرار نمی گیرد.

   پاسخ
  • تحقیق شما تحقیقی کتابخانه ای خواهد بود که عموما با روش های تحلیل متن و همچنین نظریه پردازی فلسفی-منطقی انجام می گیرد. شما می توانید نظریات متفکر مورد نظر را با استفاده از نظریه های رقیب به چالش بکشید و یا اینکه با بازنگری در آن به بسط و گسترش آن نظریه بپردازید و یا حتی نظریات رقیب را از میدان بدر کنید. به هر روی، کاری بس پیچیده، طاقت فرسا، و مشکل در پیش روی خواهید داشت.

   پاسخ
  • محمدرضا نامداری
   مارس 25, 2022 9:56 ق.ظ

   تحلیل محتوای اسناد که به دو صورت کیفی و کمی قابل انجام است

   پاسخ
 • سلام رشته مدیریت اموزشی ارشد هستم درانتخاب موضوع پایان نامه وروش کار مردد هستم خودم فرهنگی ام علاقه وتسلط م به روش تدریس تلفیقی در کلاسهای جندپایه ابتدایی هست یعنی روشی که معلمان با بکارگیری ان چندموضوع مرتبط را چه طولی چه عرضی در دروس مختلف وپایه های مختلف همزمان تدریس میکنن نیاز به راهنمایی دارم

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   اکتبر 27, 2018 6:04 ب.ظ

   سلام. با توجه به اینکه ما مشاور آماری هستیم، در زمینه انتخاب موضوع صاحب نظر نیستیم. در خصوص روش انجام تحلیل آماری هم وقتی که فرضیات شما نوشته شده باشند، می توانیم صحبت داشته باشیم. بهرحال با طراحی و تکمیل پرسشنامه و پر کردن آنها توسط معلمان می توانید متغیرهای مد نظر خود را اندازه گیری نمایید و با نرم افزار spss یا با مدل سازی معادلات ساختاری (لیزرل، ایموس یا pls) تحلیل آماری فصل 4 انجام شود.
   خلاصه اینکه در خصوص فصل 3 و 4 پایان نامه خود می توانید روی مشاوره و انجام تحلیل توسط ما حساب کنید.

   پاسخ
 • هومن باقری
  اکتبر 27, 2018 6:51 ب.ظ

  با سلام لطفا یک نمونه از پرسشنامه روش توصیفی مقطعي برای بنده ارسال می فرماید. با تشکر

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   اکتبر 30, 2018 8:51 ق.ظ

   سلام. اکثر پرسشنامه های رایج spss که گزینه های آن طیف 5 تایی لیکرت است مربوط به روش توصیفی مقطعی است. و متغیرهایی را در یک مقطع زمانی اندازه گیری می کنند.
   پرسشنامه هایی که ما داریم مربوط به دانشجویان است و اجازه انتشار آنها را نداریم

   پاسخ
 • با سلام لطفا بفرمایید تحقبق توصیفی از نوع همبستگی روشی کمی است یا کیفی و چرا؟

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   اکتبر 30, 2018 8:59 ق.ظ

   سلام. تحقیق توصیفی از نوع همبستگی هم کیفی است و هم کمی. بدین ترتیب که اگر از گزینه های طیف لیکرت بدون تبدیل آنها به اعداد نسبی (از طریق جمع زدن یا میانگین گیری) استفاده شود، از نوع کیفی است و اگر تبدیل و شاخص سازی صورت گیرد، به صورت کمی است.
   همبستگی دو به دو متغیرها که با ضریب همبستگی پیرسون انجام می شود، کمی است. ولی رگرسیون و مدل سازی معادلات ساختاری کمی یا کیفی می تواند باشد. اکثرا اوقات کمی است.

   پاسخ
 • با سلام
  من تصمیم دارم تاثیر یک متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته به روش کمی کار کنم،اژ چه روشهایی میتونم استفاده کنم
  باتشکر فراوان

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   نوامبر 12, 2018 11:25 ق.ظ

   سلام. شما از روش تحقیق همبستگی و خصوصا رگرسیون می بایست استفاده نمایید. در رگرسیون دقیقا تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته سنجیده می شود.

   پاسخ
   • سلام وقت بخیر
    (تعیین تاثیر گنجاندن برنامه آموزش مهارتهای ناسازگاری برای والدین چاق بر وزن کودکان آنها که در برنامه کاهش وزن شرکت دارند)

    چه نوع مطالعه ای هست؟
    همبستگی؟
    یا توصیفی مقایسه ای؟؟

    پاسخ
 • علی قهرمانی
  نوامبر 12, 2018 3:35 ب.ظ

  سلام
  لطفا بفرمایید آیا در پژوهشهای علوم انسانی(مثلا پژوهش تطبیقی میان دو زبان فارسی و انگلیسی) می توان گفت از روش توصیفی – تطبیقی استفاده کرده ایم؟
  بعبارت دیگر آیا روش توصیفی – تطبیقی جزو روشهای تحقیق به شمار می آید؟

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   نوامبر 16, 2018 3:41 ب.ظ

   سلام. تا کنون چنین عنوانی (روش تحقیق توصیفی-تطبیقی) ندیده ام. بهتر است در کتابهای روش تحقیق مرتبط با پژوهش خود روش مناسب را بیابید. و با استاد مشورت داشته باشید

   پاسخ
 • سلام روش kap studyچیست؟

  پاسخ
 • سلام و عرض ادب ضمن تشکر از مطالب مختصر و مفیدتون میخواستم یک دوره کامل فرایند مقاله نویسی کار کنم آیا احتمال کمک از طرف شما هست؟ ممنون

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   ژانویه 13, 2019 1:36 ب.ظ

   سلام و تشکر. مشخصا در زمینه مقاله نویسی دوره ای نداریم.
   اما اگر شما به تحلیل آماری مسلط باشید، مقاله نوشتن بسیار بسیار راحت تر خواهد بود و مقالات زیادی می توانید بدهید. بنابراین بر روی آموزش تحلیل آماری نیز تمرکز داشته باشید.

   پاسخ
 • با سلام،میخواهم روش تحقیقم را بر مبنای پیاز پژوهش بنویسم، لطفا راهنمایی نمایید،پژوهش من کمی و درباره بخشبندی بازار صادراتی است.
  ضمنا نیاز به نام افزار و آموزشeviews دارم،
  ممنون

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   ژانویه 13, 2019 1:38 ب.ظ

   سلام. برای داده های اقتصادی، از روش های اقتصاد سنجی و نرم افزار ایویوز می بایست استفاده کنید. اقتصاد سنجی عمدتا بر پایه رگرسیون است. سایت ویژه نرم افزار eviews ما را ببینید: اقتصاد سنجی با ایویوز

   پاسخ
 • سلام و عرض ادب
  سوال من از محضر شما این هست که در تحقیقی که بنده دارم مطالعه میکنم نوشته شده تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی . در صورتی که من در توضیحات شما خوندم که تحقیقات یا پیمایشی همبستگی اگر امکانش هست در این خصوص توضیحات بیشتری بفرمایید ممنون خواهم شد .

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   ژانویه 29, 2019 10:58 ب.ظ

   سلام. این طبقه بندی “بر اساس چگونگی بدست آوردن داده های مورد نیاز (طرح تحقیق) ” است. منبع مطلب نیز درج شده است. بهرحال تصور می کنم در آن تحقیق دقیق نوشته نشده. روش تحقیق توصیفی با پیمایشی و اینها با روش تحقیق همبستگی خیلی تفاوت دارند.

   پاسخ
 • سلام بزرگوار
  تحقیق پیمایشی میتوند از مدل معادلات ساختاری( SEM) استفاده کند یا این مدلها برای تحقیقات همبستگی بکار برده میشود

  پاسخ
 • سمیه کشاورز
  فوریه 4, 2019 8:11 ب.ظ

  با سلام و ممنون از سایت خوبتون. در تحقیقی که به دنبال طراحی مدل کسب و کار برای کسب و کار های خاصی است، روش تحقیق از نظر نحوه گردآوری داده ها چیست؟

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   فوریه 15, 2019 11:43 ب.ظ

   سلام. سوال سختی است، برای پاسخ به این سوال لازمه در خصوص تحقیق شما اطلاعات زیادی داشته باشم. بستگی به جزئیات تحقیق شما دارد . . .

   پاسخ
 • با سلام
  موضوع پایان نامه ارشدم یک متغیر مستقل و دو متغیر وابسته داره. در واقع موضوع بر روی دو فرضیه کار میکنه.می خواستم بدونم از نظر شما بهترین روش برای بررسی فرضیه ها و تاثیر متغیر مستقل بر روی متغیر های وابسته است؟
  با تشکر

  پاسخ
  • سلام. اطلاعات کمی برای پاسخ دادن به سوال شما داریم. روش رگرسیون مناسب است. ضمنا چون گفتید دو متغیر وابسته، شاید مدل سازی معادلات ساختاری لازم باشد انجام شود.
   می توانید داده ها و پرسشنامه و فرضیات را برای همکاران ما ارسال نمایید. ارسال در واتس اپ.

   پاسخ
 • سیدمبین "امینی"
  فوریه 9, 2019 3:24 ب.ظ

  سلام و درود!
  من در مورد گرم شدن زمین تحقیق کردم و یک مقاله زیر عنوان گرم شدن زمین و پیامدهای آن نوشتم، در کل از کتب و و مقالات دیگر در مقاله استفاده نموده ام؛ می خواهم بیپرسم که این روش که من بکار گرفتم مربوط به کدام روش تحقیق می شود؟
  با مهر، منتظر پاسخ شما هستم.

  پاسخ
  • سلام. به نظر مورد شما شامل هیج کدام از موارد ذکر شده در این مبحث نیست. توجه شود که در اینجا روشهای تحقیق “توصیفی” فقط ذکر شده است. روش تحقیق شما از جنس توصیفی نیست و به مباحث آماری ارتباطی ندارد.

   پاسخ
 • سلام.درتحقیقاتی که به بررسی تاثیر یکی بردیگری می پردازد،چه نوع تحقیقی است؟

  پاسخ
 • سلام . بنده دارم یک بسته آموزشی می سازم که باید مولفه های موضوع و محتوای بسته را به رای و اظهار نظر کارشناسان بگذارم. لطفا بفرمایید روش پژوهش من از کدام روش های تحقیق می باشد؟

  پاسخ
 • سلام خسته نباشید ، یه دنیا ممنون میشم اگر کمکم کنید … ببخشید من دارم یه تحلیل آماری رو پژوهش های انجام شده در حوزه ی مطالعاتی خودم انجام میدم ، به یه پایان نامه رسیدم که خودش گفته از روش توصیفی-همبستگی از نوع تحلیل ریگرسیونی استفاده کرده اما پرسشنامه هم داره . مگه هر پژوهش که پرسشنامه داشته باشه نمیشه توصیفی-پیمایشی؟؟؟ الان من تو جدوا روش پژوهش ها برای این پژوه چی بنویسم ؟؟؟؟

  پاسخ
 • با سلام و احترام
  دانشجوي دكتري هستم . رساله من بحث آسيب شناسي مالي است و پژوهش كيفي – كمي است .. مصاحبه و پرسشنامه استفاده ميشود . در اين ارتباط اگه ممكنه راهنمايي بفرماييد از كدام روش هاي كيفي استفاده شود؟ مدل سازي ميشه استفاده درستي ميتونه باشه .

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   ژوئن 29, 2019 1:49 ب.ظ

   سلام. در صورتی که مدل سازی دارید، لازم است با دقت پرسشنامه ها و عوامل طراحی گردند. با همکاران ما در واتس آپ ارتباط برقرار نمایید.
   ممکن است برای تحلیل مدل سازی شما نیاز به استفاده از نرم افزارهای معادلات ساختاری همانند لیزرل و اسمارت پی ال اس شود:
   https://www.lisrel.ir/

   پاسخ
 • باسلام
  در روش آماری توصیفی در تحقیق در پرسشنامه از سوال های ترتیبی استفاده شده نمودار مناسب ان چیست
  لطفا کمکم کنید ممنون

  پاسخ
 • سلام.وقت بخیر.من موضوع پایان نامه کارشناسی ارشدم در مورد طراحی شاخص توسعه پایدار هست .از اونجا که تعداد معیارهای پایداری برای این طراحی بسیار زیاد هست متد پیشنهادی شما برای تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی روابط علی معلولی و اهمیت معیارها چع متد کیفی و کمی هست .البته میدونم باید یه متد تلفیقی دداشته باشم

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   جولای 10, 2019 8:15 ب.ظ

   سلام. شما می توانید از روش AHP برای انتخاب مهمترین شاخص ها و رتبه بندی آنها استفاده کنید. از روش مدل سازی معادلات ساختاری نیز می توانید روابط علی معلولی را استخراج نمایید.

   پاسخ
 • معصومه گیلکی
  آگوست 23, 2019 6:28 ب.ظ

  سلام.مقاله ای که دیدگاه دانش آموزان دررابطه با موضوعی بررسی می شود چه نوع تحقیقی است ممنون می شم راهنمایی بفرمایید

  پاسخ
 • سلام و عرض ادب.
  من میخواستم در مقاله توصیفی ام قسمتی از توصیف رو از افراد مورد آزمایش بپرسم. این پرسشنامه چه ویژگی ها و معیارهایی باید داشته باشد؟
  باتشکر

  پاسخ
  • سلام. می توانید در پرسشنامه، اطلاعات جمعیت شناختی (جنسیت، سن، تاهل، درآمد . . . ) را بپرسید.
   یا اینکه شاخص هایی تعریف کنید که هر شاخص از چند سوال تشکیل شده باشد و با کمک آنها یک سازه مفهومی (مثلا میزان اضطراب افراد) را اندازه گیری نمایید.
   قبل از هر کاری سرچ کنید شاید پرسشنامه استانداردی در خصوص هدف شما قبلا تهیه شده باشد.

   پاسخ
 • سلام.وقتتون بخیر. برای یک پژوهش توصیفی همبستگی که سه متغیر پیش بین و یک متغیر ملاک داره ولی تاثیر هرکدوم از متغیرهارو بر متغیر ملاک به طور جداگانه قراره بررسی بشه(نه به صورت ترکیبی و درارتباط با هم)،چه نوع تحلیل رگرسیونی باید استفاده بشه؟ رگرسیونی خطی ساده؟

  پاسخ
 • با درود فراوان
  ضمن تشکر از وقت و کمکی که می نمایید، میخواهم تاثیر آموزش مجازی روی نمرات دانشجویان را بررسی کنم، این تحقیق توصیفی است و روش آماری خاصی هم ندارد؟
  لطفا راهنمایی بفرمایید.

  پاسخ
  • سلام و تشکر
   بعد از تهیه و نگارش فصل روش تحقیق، لازم است در قالب پرسشنامه به اندازه گیری متغیرها و سپس انجام آزمون های آماری برای تایید یا رد فرضیات بپردازید. آزمون آماری مورد نیاز بستگی به روش و مدل تحقیق و ساختار پرسشنامه دارد.
   ممکن است نیاز شود از “مدلسازی معادلات ساختاری” استفاده نمایید برای طراحی یا تایید یک مدل مفهومی.

   پاسخ
 • سلام من میخوام تاثیر چند مولفه از یک مفهوم بر چند مولفه از یک مفهوم دیگه رو بررسی کنم. از چه روشی باید استفاده کنم؟

  پاسخ
 • سلام
  در حال کار روی طرحنامه هستم
  آیا حتما باید متغیر مستقل و وابسته داشته باشیم؟
  کار من کیفی است و قصد بررسی همبستگی دو متغیر و …ندارم.
  بلکه بررسی دو متغیر است که در خانواده چگونه اند آیا خانواده با این ویژگی اول در ویژگی دوم چگونه است؟ یا خانواده بدون ویژگی اول در ویژگی دوم چگونه است؟
  هیچ فرضی مبتنی بر نسبت آنها نداریم، و کم و زیاد بودن آنها رو نمی خوام بسنجم.
  آیا میشه گفت متغیر مستقل و وابسته ندارم؟
  ممنونم از اطلاعات مفید شما

  پاسخ
  • سلام. تعریفی که از متغیر در ذهن شماست با آن چیزی که در ذهن ماست تفاوت دارد. ما آماری ها وقتی می گوییم متغیر، به دنبال اندازه گیری آن به صورت کمی هستیم. اما شما ممکن است منظورتان از متغیر یک مفهوم باشد که لازم نیست اندازه گیری شود.
   ببنید استاد راهنما چه می گوید.

   پاسخ
 • سلام آقای فرشچی
  یه سوال دارم از خدمتتون …
  آیا در پایان نامه با روش مطالعه کیفی (مصاحبه) و روش آمار توصیفی میتوان از نرم افزار spss استفاده کرد؟؟

  پاسخ
 • عبدالوکیل حمیدی
  دسامبر 6, 2020 5:21 ق.ظ

  سلام و درود
  میشه لطف کنید در مورد رویکرد تاریخگرایی بنده را راهنمایی کنید. چون قرار است یه سیمنار در این مورد ارائه دهم از چند آدرس مطالعه کردم، گیچ شدم.

  پاسخ
 • سلام ببخشید بررسی عدامل موثر بر اعتماد مشتریان در شبکه مجازی تحقیق پیمایشی هس یا همبستگی ؟؟لطفا راهنمایی کنید

  پاسخ
 • با سلام و احترام
  بزرگواری میفرمایید به سوال بنده پاسخ بدهید؟ برای رساله دکتری نیازمند تعیین الگو می باشم. بسیار سپاسگزارم.
  ساخت مقیاس طی مراحل مختلفی انجام شد. که عبارتند از: ساخت مخزن آیتم¬ها، روان¬سازی جملات آیتم-ها، بررسی روایی محتوایی توسط محقق و همکاران پژوهشی، بازنگری روایی محتوایی توسط متخصص روان¬سنجی، بررسی روایی صوری والدین، بازنگری روایی صوری توسط متخصص روان¬سنجی، آماده¬سازی مقیاس مقدماتی، اجرای ابزار و جمع¬آوری نمونه، بررسی ویژگی¬¬های روان¬سنجی ابزار، تحلیل توصیفی داده-ها، تحلیل عاملی اکتشافی داده¬¬ها و ساخت ابزار نهایی. این مطابق با الگوی ؟؟؟؟؟
  از راهنمایی شما بی نهایت سپاسگزارم.

  پاسخ
 • سلام میشه درباره روش توصیفی – مقایسه ای یه توضیح بدید؟ خیلی سرچ کردم بیشتر علی – مقایسه ای بود و در حصوص توصیفی- مقایسه ای چیزی پیدا نکردم

  پاسخ
 • سلام.تحلیل تشخیصی جزء کدام یک از روش های آماری است؟

  پاسخ
 • با سلام
  بنده می خواهم تحقیقی انجام دهم و ویژگی های بدنی یک سری قهرمان را بدست آورم. گروه کنترل ندارم و هدفم مقایسه نتایج با سایر تحقیقات مشابه و تعیین تاثیر این ویژگی ها برموفقیت ورزشی می باشد؟ نوع تحقیق چیست؟
  نظر خودم علی مقایسه ای است درسته؟؟؟؟

  پاسخ
 • سلام استاد فرشچی وقت بخیر ،موضوع پایان نامه ام کارشناسی نقشNgoدر مدیریت بحران کرونا،روش مطالعه رو موردی انتخاب کردم،هدف پژوهش ؟روش جمع آوری داده چگونه باشد؟؟؟؟

  پاسخ
 • در انتخاب روش تحقيق براي موضوع پايان نامه مشكل دارم . موضوع: نقش هوش هاي چچند گانه در يادگيري دانش آموزان با توجه به رويكرد شناخت گرايي؛ است. ايا مي شود از نوع كاربردي باشد و از نظر گرداوري مطالب از نوع توصيفي همبستگي باشد چون رابطه بين متغيرها هم بررسي مي شود

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

4 + دو =

فهرست
0
  0
  سبد خرید شما
  سبد خرید شما خالی استرفتن به فروشگاه