ضریب همبستگی پیرسون و ضريب همبستگي اسپيرمن

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. مقالات تحلیل آماری
 4. chevron_right
 5. همبستگی و رگرسیون
 6. chevron_right
 7. ضریب همبستگی پیرسون و ضريب همبستگي اسپيرمن
نام دسته مطالب: همبستگی و رگرسیون

ضریب همبستگی پیرسون و ضريب همبستگي اسپيرمن

293 دیدگاه

1- ضریب همبستگی پیرسون

ضریب همبستگی پیرسون که به نام های ضریب همبستگی گشتاوری و یا ضریب همبستگی مرتبه ی صفر نیز نامیده می شود ، توسط سر کارل پیرسون معرفی شده است. این ضریب به منظور تعیین میزان رابطه، نوع و جهت رابطه ی بین دو متغیر فاصله ای یا نسبی و یا یک متغیر فاصله ای و یک متغیر نسبی به کار برده می شود. چندین روش محاسباتی معادل می توان برای محاسبه ی این ضریب تعریف نمود.

 الف) روش محاسبه با استفاده از اعداد خام :
روش محاسبه ضریب همبستگی
ب) روش محاسبه از طریق نمره های استاندارد شده :
ضریب همبستگی

ضریب همبستگی پیرسون بین -1 و 1 تغییر می کند.اگر   r=1    بیانگر رابطه ی مستقیم کامل بین دو متغیر است ، رایطه ی مستقیم یا مثبت به این معناست که اگر یکی از متغیرها افزایش (کاهش) یابد، دیگری نیز افزایش (کاهش) می یابد. مانند رابطه ی بین میزان ساعات مطالعه در روز و معدل محصلین.

 r=-1  نیز وجود یک رابطه ی معکوس کامل بین دو متغیر را نشان می دهد. رابطه ی معکوس یا منفی نشان می دهد که اگر یک متغیر افزایش یابد متغیردیگر کاهش می یابد و بالعکس.

زمانی که ضریب همبستگی برابر صفر است نشان می دهد که بین دو متغیر رابطه ی خطی وجود ندارد.

نکته :

1) صفر بودن ضریب همبستگی تنها عدم وجود رابطه ی خطی بین دو متغیر را نشان می دهد ولی نمی توان مستقل بودن دو متغیر را نیز نتیجه گرفت. هنگامی که ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر صفر باشد، این متغیرها تنها در صورتی مستقل از یکدیگرند که توزیع متغیرها نرمال باشد.

 2) همبستگی بین دو متغیر تنها نشان دهنده ی این است که افزایش یا کاهش یک متغیر چه تاثیری بر افزایش یا کاهش متغیر دیگر دارد ولی این همبستگی ضرورتا دال بر رابطه ی علّی بین متغیرها نمی باشد. به طور مثال اگر در یک تحقیق دو متغیر قد و تحصیلات همبستگی مثبت بالایی داشته باشندنمی توانیم نتیجه بگیریم که افراد قد بلندتر دارای تحصیلات بیشتری هستند. بنابراین باید بین مفاهیم همبستگی و رابطه ی علّت و معلولی تفاوت قائل شد. به بیان دیگر ممکن است دو متغیر همبستگی داشته باشند ولی لزومی ندارد که یکی از متغیرها علت و دیگری معلول باشد، علاوه براین عوامل متعدد دیگری نیز می توانند بر ضریب همبستگی اثرگذار باشند.

مثال :

سنوات خدمت و میزان درآمد تعدادی کارمند در دست است ، به کمک نرم افزار spss ضریب همبستگی پیرسون را محاسبه می کنیم.

153822293025201310سنوات خدمت
10070791301601801501259580درآمد(هزار تومان)

خروجی نرم افزار spss به قرار زیر است:

خروجی spss همبستگی

2- ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن

ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن توسط چارلز اسپیرمن(1945-1863) روانشناس و آماردان انگلیسی در سال 1904 معرفی شد.این ضریب میزان همبستگی رابطه ی میان دو متغیر ترتیبی را نشان می دهد و به عبارت دیگر متناظر ناپارامتری ضریب همبستگی پیرسون می باشد. در این ضریب همبستگی به جای استفاده از خود مقادیر متغیرها از رتبه های آنان استفاده می شود. رابطه ی مربوط به ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن به صورت زیر تعریف می شود.

همبستگی اسپیرمن

که در آن:

D : تفاوت بین رتبه های اعضای متناظر دو گروه مورد بررسی.  n: حجم هر گروه .

3- تفاوت ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن و ضریب همبستگی پیرسون

 • برای استفاده از ضریب همبستگی پیرسون لازم است داده ها دارای توزیع نرمال باشند یا تعدادشان خیلی زیاد باشد. اما در ضریب همبستگی پیرسون نرمال بودن داده ها شرط نیست.
 • ضریب همبستگی پیرسون آزمونی پارامتری است اما ضریب همبستگی اسپیرمن آزمونی ناپارامتری (ناپارامتریک) است.
 • ضریب همبستگی پیرسون برای محاسبه ی همبستگی دو متغیر فاصله ای یا نسبی به کار برده می شود، ولی ضریب اسپیرمن ، همبستگی موجود بین دو متغیر ترتیبی را نشان می دهد.
 •      به کمک ضریب همبستگی اسپیرمن روابط غیرخطی بررسی می شود در حالیکه ضریب همبستگی پیرسون به منظور بررسی یک رابطه ی خطی بکار برده می شود.
 •      کارایی ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن کمتر از ضریب همبستگی پیرسون است.
 •      محاسبه ی ضریب همبستگی اسپیرمن ساده تر بوده و نیاز به پیش فرض های کمتری نسبت به ضریب پیرسون دارد.
مثال:

فرض کنید می خواهیم بدانیم آیا بین تعدا دانش آموزان هرکلاس و افت تحصیلی آنان رابطه وجود دارد یا خیر. نمونه های حاصل از مناطق مختلف یک شهر به همراه رتبه بندی مقادیر مربوط به هریک از متغیرها به شرح زیر است.

87654321ردیف
   28   50   35   32   42   37    25    42تعداد دانش آموزان
    7    1    5    6    5/2    4    8    5/2رتبه
   10   25   16   13   17   21    14    12درصد مردودی
    8    1    4    6    3    2    5    7رتبه

با محاسبه ی اختلاف رتبه ها و جایگذاری در رابطه ی فوق ، مقدار ضریب همبستگی حاصل می شود.

در ادامه این ضریب به کمک نرم افزار SPSS محاسبه شده است که خروجی آنرا ملاحظه می نمایید:

خروجی spss اسپیرمن

4-آموزش ویدئویی نحوه آزمون نرمال بودن داده ها

با توجه به اینکه برای تشخیص اینکه از کدام آزمون همبستگی (اسپیرمن یا پیرسون) استفاده کنید نیاز دارید به اینکه بدانید آیا داده های شما نرمال هستند یا خیر، آموزش جامع و ویدئویی زیر می تواند برای شما راهگشا باشد. خصوصا اینکه مفهوم نرمال بودن نیز به صورت کامل تشریح شده است (با بررسی عینی داده های دارای توزیع نرمال):

آموزش مفهوم نرمالیتی و 11 روش برای بررسی نرمال بودن داده ها

5- قبول سفارش تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه با نرم افزار آماری

در صورتی که مایل بودید می توانید انجام تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه خود و تجزیه و تحلیل نتایج پرسشنامه ها و آزمون فرضیات پایان نامه خود را به تیم تحلیلگران با تجربه اطمینان شرق بسپارید.

برای بررسی و اعلام قیمت و زمان انجام تحلیل، به ما واتساپ بزنید و مدل و فرضیات و پرسشنامه و اطلاعات لازم را ارسال نمایید.

هر گونه سوالی؟

هر گونه سوالی در خصوص ضریب همبستگی و انواع دارید در بخش دیدگاه در پایین این صفحه درج نمایید. هنگامی که به سوال شما پاسخ دهیم از طریق ایمیل مطلع خواهید شد.

برای جستجو در میان کامنت ها، از Ctrl + f استفاده نمایید تا کامنت مرتبط با سوال خود را بیابید.

براي مشاهده ساير مقاله هاي تحليل آماري اين وب سايت بر لينک زير کليک نماييد: صفحه مقاله هاي تحليل آماري

4.4/5 - (23 امتیاز)
, ,
مفهوم رگرسيون به زبان ساده
آزمون معنی داری رگرسیون و ضرایب آن با نرم افزار SPSS

سایر مطالب مرتبط با موضوع فوق:

توجه شود که بخش سوال و جواب ها و کامنتها بعد از این بخش قرار دارد.

آنالیز واریانس

تحلیل واریانس چند متغیری مانوا و مفروضه های آن

comment40 دیدگاه
مقدمه برای مقایسه میانگین اثرات یک یا چند متغیر مستقل بر روی یک متغیر وابسته براساس طرح های آزمایشی مختلف، روش های آماری متعددی مانند آزمون t و آزمون تحلیل واریانس تک متغیری ANOVA بکار گرفته می شود. اما در حالتی که…
chi-square

آزمون مربع کای يا خي دو

comment23 دیدگاه
خی دو یا آزمون مقایسه داده های مستقل رده اي به منظور بررسی ارتباط بین دو متغیر مستقل رده ای، چنانچه متغیرهای مورد نظر بیش از دو رده داشته باشند، داده های آن ها را در یک جدول  r*c  خلاصه…
فیشر تست

آزمون فیشر- آزمون مقایسه داده های مستقل رده ای

comment21 دیدگاه
به منظور بررسی وابستگی میان دو گروه از داده های غیر زوجی، در صورتیکه داده های مورد نظر کیفی باشند از روش تحلیل جداول توافقی استفاده می شود. فرض صفر مورد آزمون در این حالت استقلال متغیرهای سطری و ستونی…
تحلیل آماری

سوال و جواب پیرامون این مبحث از طریق ارسال دیدگاه:
– نیاز به عضویت در سایت ندارد
– از طریق ایمیل خود، از دریافت پاسخ مطلع می گردید
– اگر کامنتها زیاد است، برای جستجو و یافتن سوال مد نظر خود از (f + Ctrl) استفاده نمایید.
– لطفا دوستانی که اطلاعاتی تخصصی و یا تجربه ای دارند، به سوالات پاسخ دهند تا محققان سراسر کشور بهره ببرند (زکات علم نشر آن است)

293 دیدگاه. همین الان خارج شوید

 • سلام
  باتشکر از وبسایت خوبتون.
  سوالی که داشتم این بود که چطور میشه داده هارو تغییر داد که ضریب همبستگی بین دو متغیر افزایش پیدا کند.

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   جولای 22, 2018 10:24 ق.ظ

   سلام؛ داده ها را به صورت هم جهت تغییر دهید. اگر داده x مقدارش زیاد شد، داده y را نیز افزایش دهید. و یا برعکس

   پاسخ
 • سلام.اگه توزیع داده ها نرمال نباشه باید اول توزیع داده ها را نرمال کرد و بعد آزمون های آماری رو انجام داد یا نه بدون نرمال کردن توزیع داده ها هم میشه آزمون های آماری رو انجام داد؟

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   جولای 22, 2018 10:27 ق.ظ

   در بسیاری از آزمون های آماری نرمال بودن داده ها شرط اصلی است و اگر نرمال نباشند، نتایج آن آزمون معتبر نیست. حال شما بایست یا داده ها را نرمال کنید یا اینکه از آزمون های ناپارامتریک استفاده کنید، مثل آزمون اسپیرمن که معادل ناپارامتری آزمون پیرسون است.

   پاسخ
   • سلام
    اگر داده ها نرمال نباشند و از هیچ راهی هم نرمال نشوند، برای آزمودن تاثیر متغیر تعدیلگر بر رابطه دو متغیر وابسته و مستقل چه باید کرد ؟
    ممنون میشم راهنمایی کنید

    پاسخ
 • با سلام
  برای بررسی قیمت زمین وسطح زیربنای مسکونی(رتبه ای میباشد) در چند سال مختلف به هم ازچه نوع همبستگی استفاده شود.
  قیمت زمین رتبه ای محسوب میشود یا نسبی؟
  آیا برای بررسی باید داده های سال های مختلف را تک تک وارد کنم یا همه سال ها باهم وارپ بشن؟
  ممنونم

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   جولای 31, 2018 1:22 ب.ظ

   سلام؛ قیمت زمین عددی نسبی است. چون سطح زیربنا رتبه است، و قیمت زمین عدد نسبی، از آزمون هم بستگی نمی توانید استفاده کنید. از سایر آزمون های آماری مثل آنالیز واریانس یا آزمون کی دو باید استفاده کرد.

   پاسخ
 • سلام من میخام ارتباط پارامترهای هواشناسی (متغیر مستقل) و آلاینده هارو (متغیر وابسته)بدست بیارم حالا اگر متغیرهای وابسته من یعنی آلاینده ها دارای چولگی باشن، من باید از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده کنم؟؟
  خیلی مهمه لطفا جواب رو‌میفرستین

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   آگوست 4, 2018 2:08 ب.ظ

   سلام؛ ببخشید چند روزی وقت نشد پاسخگو باشم.
   به مساله چولگی و این قبیل موارد خیلی اهمیت ندهید. فقط آزمون نرمالیتی را بگیرید، اگر داده های شما نرمال بودند از همبستگی پیرسون و اگر نرمال نبودند از همبستگی اسپیرمن استفاده نمایید.

   پاسخ
  • اگر صریب همبستگی ۰/۰۸باشه یعنی رابطه بین متغیر ها وجود داره؟ من Hصفرم تایید شده اما ضریب همبستگیم مثبته

   پاسخ
   • این عدد 0.08 نشان دهنده میزان همبستگی است، نه معنی داری آن. برای اینکه بدانید این ضریب، معنی دار هست یا خیر، بایستی به مقدار SIg ضریب همبستگی نگاه کرده و آنرا با 0.05 مقایسه نمایید. اگر این مقدار Sig کمتر از 0.05 بود، نتیجه می گیریم همبستگی 8 درصدی معنی دار است و رابطه مثبت بین متغیرها وجود دارد. البته میزان این رابطه 8 درصد است.

    پاسخ
 • آخه مقاله ها از پیرسون استفاده کردن
  حالا با توجه به تعداد جامعه آماری
  ممکنه که متفاوت باشه؟
  آنقدر کتاب آمار و مطالب مختلف خوندم ک واقعا گیج شدم .. خواهش میکنم اگر ممکنه زودتر جواب میدین من باید انجام بدم هرچه زودتر متوجه مشکلی توی کارم شدم ک مجبور شدم از اول انجام بدم واسه همین میخام درست بفهمم و درست انجام شود بدم

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   آگوست 4, 2018 2:11 ب.ظ

   سلام؛ تعداد نمونه آماری مهم است. بنا بر قضیه حد مرکزی اگر تعداد نمونه شما زیاد باشد (بیشتر از 30 عدد) بنا بر تقریب نرمالیتی می توانیم همچنان از همبستگی پیرسون استفاده کنیم. البته این کار توصیه نمی شود و بهتر است آزمون نرمال بودن داده ها را انجام داده و بعد در خصوص نوع روش همبستگی (پیرسون یا اسپیرمن) تصمیم گیری کرد.
   آموزش جامع و کامل و ویدئویی نحوه بررسی نرمال بودن داده ها را از این آدرس دریافت نمایید:https://spss-iran.ir/product/normal-test/

   پاسخ
 • میخام بدونم غلظت آلاینده های جوی چه نوع متغیری هست؟؟
  وباید از کدوم روش همبستگی استفاده بشه
  برای به دست آوردن مدل رگرسیون چند متغیره میشه مدل رو بر اساس ضریب همبستگی اسپیرمن بدست آورد؟؟

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   آگوست 4, 2018 2:14 ب.ظ

   لازم است در خصوص داده های خود توضیحات بیشتری بدهید. اگر به صورت عدد های نسبی است و به صورت رتبه بندی یا طیف لیکرت نیستند، احتمال اینکه دارای توزیع نرمال باشند زیاد است.
   در خصوص بخش دوم سوال: رگرسیون با همبستگی پیرسون هماهنگ است. زیرا پیش شرط هر دو این آزمونهای آماری نرمال بودن داده هاست. اما برای ضریب همبستگی اسپیرمن نرمالیتی نیاز نیست.

   پاسخ
   • آها پس من جواب سوال آخرم رو‌گرفتم که رگرسیون با ضریب پیرسون هماهنگه!
    توضیح بیشتر در خصوص داده ها فقط آینه که این داده ها قابل اندازه گیری هستند که توی مقالات دقیقا خوندم که مقیاس قابل اندازه گیری از ضریب پیرسون استفاده میشه..اما متاسفانه هرجایی چیزهای متفاوت نوشته و من چون خودم حساس هستم دچار دوگانگی شدم میخام کارم رو درست انجام بدم..
    یک سوال دیگه اینکه امکانش هست فرض رو بر نرمال بودن دیتا ها رو اول مقاله بنویسم و همون پیرسون استفاده کنم؟؟

    پاسخ
    • سید مجتبی فرشچی
     آگوست 4, 2018 2:43 ب.ظ

     می توانید با توجه به تعداد زیاد داده ها (800) نتیجه گیری کنید که بنا بر قضیه حد مرکزی، داده ها دارای توزیع نرمال هستند و از ضریب همبستگی پیرسون استفاده کنید.

     پاسخ
     • سلام. وقت بخیر. ببخشید من داشتم کامنت هاتونو مطالعه میکردم این قسمت رو متوجه نشدم.
      ” با توجه به تعداد زیاد داده ها (800) نتیجه گیری کنید که بنا بر قضیه حد مرکزی، داده ها دارای توزیع نرمال هستند”
      مگر بنا بر قضیه حد مرکزی توزیع میانگین داده نرمال نیست شما چرا برای خود داده و نه میانگینشون این فرض رو در نظر گرفتید؟

      پاسخ
      • سلام. با توجه به اینکه بحث همبستگی پیرسون است، این مساله به نظرم قابل انجام است.
       ببینید، بهرحال وقتی توزیع میانگین داده ها نرمال باشد با کمی اغماض می توان گفت که خود داده ها هم نرمال هستند.

       پاسخ
 • با سلام و خسته نباشید
  اگه همبستگی همه متغیرهای تحقیق که بررسی میکنیم بالای سه دهم نیومد آیا مشکلی پیش میاد ؟؟/ چن تا از متغیرام همبستگیشون یک دهمم نیس.( همبستگی اسپیرمن منظورمه)
  ممنون میشم

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   آگوست 4, 2018 2:24 ب.ظ

   سلام؛ آنچه که به یک مقدار همبستگی محاسبه شده روح می دهد، احتمال معنی داری آن یا P-value آن است. اگر مقدار احتمال معنی داری آن کمتر از 0.05 باشد، آن میزان همبستگی معنی دار است و لو اینکه مقدار همبستگی 0.3 باشد یا حتی کمتر.
   پس معیار معنی دار بودن یا معنی دار نبودن میزان همبستگی، مقدار احتمال آن است که باید با 0.05 مقایسه شود.

   پاسخ
 • مچکرم از بابت جواب
  من میخام رگرسیون چند متغیره انجام بدم فک میکنم به روش اینتر مناسبتر باشه.
  فقط وقتی ضریب همبستگی پارامترها اسپیرمن باشه؛ وارد رگرسیون به صورت پیش فرض با ضریب پیرسون جواب میده دیگه؛ درسته؟ پس من چیکار کنم
  درضمن تعداد داده هام ۸۰۰ به بالاست
  میشه بهم یه پیشنهاد درست بدید من چه کاری انجام بدم بهتره

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   آگوست 4, 2018 2:31 ب.ظ

   سلام؛ متوجه منظور شما از عبارت” وقتی ضریب همبستگی پارامترها اسپیرمن باشه” نشدم. در رگرسیون ضریب متغیرها را خود نرم افزار spss محاسبه و اعلام می کند. این ضریب متغیر در معادله رگرسیون با همبستگی پیرسون متفاوت است.
   کار اصلی شما رگرسیون است پس عملا کاری با ضریب همبستگی ندارید. رگرسیون کاملتر از همبستگی است.
   شما رگرسیون را روی داده های خود با تعریف متغیر وابسته و مستقل اجرا نمایید و فقط لازم است بررسی کنید که باقیمانده های مدل رگرسیون دارای توزیع نرمال باشند.
   بر روی داده ها لازم نیست کار خاصی انجام دهید. خصوصا که تعداد داده ها بسیار بالا و 800 تاست.
   می توانید از محصول مشاوره تلفنی ما استفاده نمایید و با یک تماس با همکار ما مساله تان را حل و فصل نهایی نمایید.

   پاسخ
   • خیلی مچکرم از بابت جواب خوب و کامل شما..چه جالب چون من هم همبستگی پیرسون گرفتم و هم رگرسیون به روش ورود انجام دادم..فک میکردم برای بررسی ارتباط همبستگی احتیاج دارم و برای رسیدن به مدل به رگرسیون!!
    پس شما می فرمایید یک دونش کافیه
    یعنی توی همون رگرسیون اینتر از طریق ضریب بتا میتونم همبستگی هارو هم توضیح بدم و دیگه نیازی به همبستگی گرفتن نیست
    اگر اینطور باشه که خیلی خوبه

    پاسخ
   • کار من بررسی ارتباط بین آلاینده های هوا و پارامترهای هواشناسی هست یعنی اینطور فکر میکردم که به همبستگی نیاز دارم و خودم برای رسیدن ب مدل خواستم رگرسیون هم بدست بیارم..چقدر الان دلم می خواست بیشتر آمار بلد باشم واقعا مهمه

    پاسخ
    • سید مجتبی فرشچی
     آگوست 5, 2018 5:09 ب.ظ

     در رگرسیون صحبت از چندین متغیر است که یکی متغیر وابسته است و بقیه مستقل. اثرات متغیر های مستقل بر روی متغییر وابسته در رگرسیون آزمون می شود.
     اما در ضریب همبستگی فقط صحبت از دو تا متغیر است که میزان هم جهت بودن آنها یا میزان همبستگی آنها آزمون می شود.

     پاسخ
     • بله تمام فرمایشات شما درسته و‌من هم بهتر متوجه شدم. معذرت میخام که انقدر سوال میپرسم
      پس من کارم رو با تحلیل رگرسیون انجام بدم بهتره
      برای این کار همونطور که خودم فک میکنم از طریق ضریب بتا مقایسه ها انجام بشه کافیه یعنی هرچه ضریب بتا بیشتر و معنی داری t هم بیشتر رابطه قوی تره؟؟ در همین حد کافیه برای توضیح ارتباط هرکدوم از متغیرهای مستقل با متغیر وابسته؟؟؟
      آخه وقتی همبستگی پیرسون گرفتم مقادیر اثر خیلی بالاتر هستن..مثلا r=۰.۶ ولی بتا برای همون پارامتر مثلا۰.۲ درومده.اینها رو متوجه نمیشم شرمنده واقعا میدونم هیچکس به اندازه شما حوصله بخرج نمیده خدا خیرتان بده
      واقعا سعی میکنم دیگه سوالی نپرسم

      پاسخ
      • سید مجتبی فرشچی
       آگوست 7, 2018 1:47 ب.ظ

       سلام؛ هر سوالی هست مطرح کنید. حتی الامکان پاسخ خواهم داد.
       بله تفسیر ضریب متغیر ها در رگرسیون که با آماره t و پی ولیو آن انجام می شود برای نتیجه گیری تاثیر معنی دار یا عدم معنی داری بر روی متغیر وابسته کفایت می کند.
       اما توجه شود که دیگر بزرگی یا کوچکی این ضرایب رگرسیون تفسیر خاصی ندارد (فقط پی ولیو آن مهم است) و با ضریب همبستگی پیرسون نمی توانید مقایسه کنید این اعداد را. رگرسیون و همبستگی پیرسون اگر چه ارتباطاتی با هم دارند اما دو آزمون جداگانه آماری هستند و هر کدام را در جای خود باید تفسیر نمود.

       پاسخ
   • اگر مقدار ضریب همبستگی پیرسون 40 درصد باشد ضریب تبیین چند است؟

    پاسخ
 • سلام خیلی ممنون از وقتی که می‌گذارین و پاسخ میدین خسته نباشید
  ضریب همبستگی پایین هست ولی پی ولیو بزرگتر از پنج صدم
  امکانش هس روش تغییر داده ها رو کمی توضیح بدین بالاتر فرمودین برای افزایش ضریب همبستگی بکار میره
  ممنون از شما

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   آگوست 5, 2018 5:12 ب.ظ

   سلام؛ ضریب همبستگی پایین و پی ولیو بزرگتر از 5 صدم به این معنی است که ارتباط معنی داری وجود ندارد بین دو متغیر.
   یک روش برای اینکه بتوانید این همبستگی را معنی دار کنید این است که نمودار پراکنش را رسم کنید و با توجه به شکل نمودار نقاطی که پرت است و اون هم جهتی بین داده ها را از بین می برد شناسایی و آنرا از داده های خود حذف کنید. بهتر این است نمودار پراکنش را در اکسل رسم کنید چون در اکسل اگر موس را روی آن داده پرت نگه دارید متوجه می شود که در کدام سلول قرار گرفته است.

   پاسخ
 • سلام
  ممنون از شما.
  سوالی داشتم
  برای بررسی رابطه متغیر های که پنج متغیر آن مستقل و یک متعیر آن وابسته هستند
  از چه روشی استفاده کرد.
  در ضمن لطفا نرمال بودن داده ها را نیز توضیح دهید

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   آگوست 11, 2018 5:09 ب.ظ

   سلام؛ از رگرسیون استفاده نمایید.
   باقیمانده های مدل رگرسیون باید دارای توزیع نرمال باشند.

   پاسخ
 • سلام آقای دکتر مچکرم از لطف شما
  در خصوص اینکه گفتین توزیع باقی مانده ها باید نرمال باشه
  یعنی اینکه باقی مانده هارو جدا کنیم و از اول تست نرمالییته بزنیم یا اینکه نرم افزار خودش بهمون میگه؟
  و مقدار F در جدول Anova چیست و‌چیو بما میگه؟
  مچکرم

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   آگوست 14, 2018 11:20 ب.ظ

   سلام؛ البته من دکتر نیستم. کارشناس ارشد رشته آمار.
   خود نرم افزار این آزمون بررسی نرمال بودن باقیمانده ها را به شما می دهد.
   مقدار F در جدول آنوا همان مقدار آمار آزمون فیشر است و به تنهایی تفسیر خاصی ندارد. به پی ولیو آن نگاه کنید اگر کمتر از 0.05 بود، نتیجه گرفته می شود که مدل معنی دار است.

   پاسخ
 • مینا تقی زاده
  آگوست 13, 2018 10:06 ب.ظ

  با سلام
  میخواستم بدونم برای اعتبارسنجی یک چهارچوب مفهومی با استفاده از نظر خبرگان از چه روشی میشه استفاده کرد

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   آگوست 14, 2018 11:22 ب.ظ

   سلام؛ روش مدل سازی معادلات ساختاری برای این مورد مد نظر شما می تواند استفاده شود. از سایت های ویژه معادلات ساختاری ما به نشانی های زیر بازدید داشته باشید. لینک این سایت ها در پایین ترین بخش این صفحه وجود دارد. https://www.lisrel.ir/https://www.smartpls.ir/

   پاسخ
 • درود بر شما
  ضمن تشکر و قدردانی از زحمات شما
  آیا در در فصل ۴ پایان نامه(با استفاده از تدریس به روش معکوس موجب پیشرفت تحصیلی می شود) ، امکان استفاده از تحلیل کوواریانس و هم از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده کرد؟ سپاس

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   آگوست 14, 2018 11:25 ب.ظ

   سلام؛ سوالتان این است که آیا امکان دارد هر دو آزمون تحلیل کوواریانس و ضریب همبستگی استفاده شود؟
   اگر سوال این است باید گفت که تحلیل کوواریانس روش آماری بسیار کاملتر و جامع تری و فنی تری است و بعد از انجام آن شاید نیازی به ضریب همبستگی نباشد.
   انتخاب روش آماری مناسب برای هر پژوهشی، مساله بسیار مهمی است.

   پاسخ
 • سلام
  وقتتون بخیر، من 2 تا سوال داشتم
  اول اینکه من روی مبحثی کار میکنم به نام شناسایی عوامل موثر بر استراتژی سازمان های یادگیرنده، با توجه به این موضوع میخواستم ببینم برای تعیین نرمال بودن یا نبودن داده ها باید این عوامل موثر بر سازمان های یادگیرنده را در آزمون کولموگروف قرار بدم یا داده هایی مثل سن،جنسیت،میزان تحصیلات؟ سوال دومم این هست که در آزمون کلموگروف در جدول خروجی این آزمون درقسمت میانگین، داده هایی که کیفی هستن رو چی باید نوشت؟ ممنون از وقتی که میگذارید.

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   آگوست 18, 2018 4:21 ب.ظ

   سلام؛ سوال 1: برای آزمون نرمال بودن داده ها، کلموگروف می بایست استفاده شود اما برای داده های اصلی تان و نه متغیرهای جمعیت شناختی مثل سن و جنیست و تحصیلات. این متغیرهای جمعیت شناختی که ملاک تصمیم گیری در فرضیات شما نیستند.
   سوال 2: کلا داده های کیفی ذاتا نمی توانند دارای توزیع نرمال باشند. داده های نرمال از متغیرهایی هستند که اعداد واقعی هستند. یا اینکه شما هر چند سوال با طیف لیکرت را به یک شاخص عدد تبدیل کنید (مثلا با جمع زدن یا میانگین گرفتن). آنوقت نرمال بودن این شاخص را بررسی کنید

   پاسخ
   • ممنون که اینقدر دقیق توضیح دادید.
    فقط من مشکلی که الان دارم این هستش که 6 متغیر کیفی دارم و نمیدونم در ستون میانگین در جدول کلموگروف چجوری محسبه کنم؟ مثلآ متغیر اول من رهبری هستش،خب میانگین رهبری در جامعه آماری من که 233 نفر هستش چجوری بدست میاد؟
    باز هم سپاسگذارم از وقتی که میذارید.

    پاسخ
    • سید مجتبی فرشچی
     آگوست 20, 2018 2:34 ق.ظ

     سوالتان مبهم است. در آزمون کلموگروف در spss ستون میانگینی وجود ندارد. متغیری که می خواهید نرمال بودن آن را آزمون کنید در باکس مربوطه قرار می دهید تا نرمال بودن آن بررسی شود.
     شما احتمالا داده هایتان مشکل دارد. اگر گزینه های پرسشنامه طیف لیکرت است به جای گزینه های آن (خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد) به ترتیب اعداد یک تا 5 قرار دهید تا تبدیل به عدد شود بعد میانگین گیری یکنید

     پاسخ
 • سلام وقتتون به خیر. ببخشید می خواستم بدونم برای مقاله ای تحت عنوان مقایسه تاب آوری، امید به زندگی، شادکامی و کیفیت زندگی در پرستاران بخش ویژه و بخش عادی باید از آزمون تی مستقل استفاده بشه؟؟
  ممنون میشم از جوابتون.

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   آگوست 20, 2018 2:26 ق.ظ

   سلام؛ با توجه به عنوان می توان گفت آزمون تی را می شود استفاده کرد. اما انتخاب آزمون آماری مناسب برای یک تحقیق بسیار مرحله مهمی است و با بررسی دقیق پروپوزال و داده ها انجام می شود.

   پاسخ
 • سلام وقتتون بخیر، با سپاس از شما که وقت میذارید و پاسخ های دقیق می دهید.
  میخواستم بدونم برای فصل روش تحقیق پایان نامه با عنوان “طراحی بافت های تاریخی با تاکید برهویت در جهت سهلوت مسیریابی گردشگران” از آزمون فی استفاده کنم مناسبه یا خیر؟
  سوال بعدی اینکه پرسشنامه پر شده و وارد نرم افزار کردم ولی نمی دونم چگونه باید ازمون رو بگیرم؟ و آیا برای هر سوال لازم هست به صورت جداگانه ازمون بگیرم یا خیر؟
  سپاسگذارم از شما

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   آگوست 23, 2018 1:49 ب.ظ

   سلام؛ از این عنوان پایان نامه نمی شود آزمون مورد استفاده را تعیین کرد. لازم است پروپوزال و داده هایتان را همکاران ما بررسی کنند. از طریق واتس آپ (09198180991) یا ایمیل (etminan@iran.ir) می توانید ارتباط بگیرید.
   سوال بعدی: معمولا هر چند سوال پرسشنامه جمع یا میانگین گیری شده و یک شاخص بدست می آید و روی آن آزمون انجام می شود. تا داده ها را نبینیم بیشتر از این نمی شود چیزی گفت. شما نیاز به مشاور آماری دارید و گرنه وقت تان هدر می رود.

   پاسخ
 • باسلام و احترام
  وقت بخیر
  پرسشنامه مورد استفاده در پایان نامه 40 سوالی می باشد . دارای 5 زیر مجموعه ی 8 سوالی . آلفا کرونباخ کل 0.892 شده است . اما آلفای 3 تا اززیر مجموعه ها از بین سوالی 0/5 کمتر است . آیا باید میانگین همبستگی بین سوالی گزارش شود. نحوه گرفتن میانگین همبستگی از روش پیرسون می باشد یا روش دیگری نیاز است. با سپاس

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   آگوست 23, 2018 1:54 ب.ظ

   سلام؛ گاهی هم آلفای کرونباخ کل گزارش می شود و هم آلفای کرونباخ هر مجموعه سوالات که لازم است همه بالای 0.7 باشد.
   منظورتان از ميانگين همبستگي بين سوالي را متوجه نشدم. آيا هدف تان از اين کار تحليل و استنباط است؟ اگر هدف استنباط است بايد با توجه به فرضيات تان آزمون آماري تعريف و اجرا شود
   یک محصول برای آموزش آلفای کرونباخ داریم که خودم ضبط کرده ام، همه چیز در خصوص آلفای کرونباخ را بیان می کند. در آدرس زیر در سایت دیگر این شرکت:
   لینک مشاهده آموزش ویدئویی آلفای کرونباخ

   پاسخ
 • سلام وقت بخیر من دوتا فرضیه دارم اما نمی دونم از چه روشی ححلشون کنم میشه راهنمایم کنید
  1-ويژگی های جمعیت شناختی مشتريان مراکز تفريحی ورزشی همدان با مولفههای رضايت و قصد خريد و 5 وفاداری چگونه است؟
  2- بین مولفه اطلاعات از مدل استفاده و رضایت مندی با رضایت مندی ارتباط وجود دارد

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   آگوست 24, 2018 2:49 ب.ظ

   سلام؛ واقعا با این اطلاعات کمی که از شما دریافت شده نمی توانم راهنمایی داشته باشم. از طریق سروش یا واتس آپ به شماره 09198180991 با همکاران ما ارتباط بگیرید، پروپوزال و پرسشنامه را ارسال و درخواست مشاوره بدهید.

   پاسخ
 • سلام و خسته نباشید
  من در هنگام تعیین همبستگی برای داده هام که از توزیع نرمالی برخوردار نیستند از اسپیرمن استفاده می کنم اما توی جدولی که در SPSS مشخص می کنه همه اعداد صفر میان (000.) چیکار کنم که اعداد مشخص بشن. ممنون

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   سپتامبر 1, 2018 11:15 ق.ظ

   سلام؛ ظاهرا spss خروجی داده است، عدد صفر می تواند نشان دهنده این باشد که میزان همبستگی صفر بدست آمده. نمودار پراکنش دو متغیر را ترسیم کنین تا ببینین چقدر با هم ارتباط دارند. اگر در نمودار پراکنش هم جهتی دیده شود نشان دهنده این است که همبستگی وجود دارد و اگر هیچ نظمی نباشد، به معنی عدم وجود همبستگی است.

   پاسخ
 • با سلام
  بنده برای خوشه بندی داده ها در ابتدا نیاز دارم که ضریب همبستگیشونو حساب کنم. منتهی مراتب ی چیزو امتحان کردم که مقدار نهایی خوشه بندیمو خیلی بهتر میکنه و نمیدونم که این کار منطق علمی داره یا نه. اون کار اینه که به جای ی بار محاسبه ضریب همبستگی میام چندبار ضریب همبستگیو محاسبه میکنم. یعنی در ابتدا که ی ماتریس دارم ی بار ضریب همبستگیشو حساب میکنم و ی بار هم ضر یب همبستگی ضریب همبستگی اون ماتریسو محاسبه میکنم. آیا بنظر شما این کار رایجه و مقاله ای وجود داره که بهش رفرنس بدم؟
  خیلی ممنونم

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   سپتامبر 5, 2018 12:13 ب.ظ

   سلام. خیر این کار اصلا علمی نیست‌
   چون همبستگی باید روی داده هایی که میخاد خوشه بندی بشه انجام بشه.

   پاسخ
 • باسلام و خسته نباشید
  من یک سری داده در مورد فلزات سنگین دارم که تعداد اونها 7 تاست که در ده ایستگاه نمونه برداری شده اند و داده های من همه به غیر از دو تا از فلزات سنگین نرمال هستند. الان سوال من اینه که از اسپیرمن و یا از پیرسون استفاده کنم چون برای بررسی نمی تونم داده های پرت رو حذف کنم. ممنونم

  پاسخ
 • سلام وقت بخیر برای محاسبه میزان هوش هیجانی و رضایت زناشویی از کدوم همبستگی باید استفاده کرد؟

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   سپتامبر 10, 2018 8:51 ق.ظ

   سلام؛ برای محاسبه میزان همبستگی دو متغیری که گفتید، اگر داده های این دو متغیر دارای توزیع نرمال باشند از ضریب همبستگی پیرسون استفاده نمایید و اگر نرمال نیستند از ضریب همبستگی اسپیرمن.

   پاسخ
 • سلام من 9 متغیر(داده های کیفی اب) دارم که هرکدوم در 6 ماه اندازه گیری شدن واسه ضریب همبستگی بینشون میشه از پیرسون اسفاده کرد؟ پیرسون ظاهرن 2 به 2 هست میشه هر 9 تا رو وارد کرد؟چون دو به دو خیلی وقت گیر هست و تازه من 5 ایستگاه دارم

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   سپتامبر 15, 2018 2:06 ب.ظ

   سلام؛ بله اگر داده ها نرمال باشند و شما بخواهید می شود از پیرسون استفاده کرد. خود نرم افزار spss یک ماتریس بزرگ برای شما ترسیم می کند و در آن دو به دو تمام همبستگی ها را نمایش می دهد.

   پاسخ
 • سلام اول بابت سایت خوب و پاسخگویی شما تشکر می کنم .
  من برای تحقیقم با استفاده از یکسری روش های تحلیل شبکه تونستم دو معیار را برای پیش بینی جریان ترافیک محاسبه کنم. هر دو معیار و جریان ترافیک به صورت کمی برای هر قطعه خیابان محاسبه شدند. هر سه پارامتر به هیچ وجه توزیع نرمالی ندارند و به هیچ وجه قابل نرمال نیستند . برای اینکه متوجه بشم کدوم یک از معیار هام همبستگی بیشتری با واقعیت ترافیک دارد از چه آزمونی باید استفاده کنم ؟ تعداد قطعه خیابان ها ۲۹ هزار تا هست بنابرین تعداد نمونه های آماری من ۲۹ هزار تا است. همچنین برای اثبات اینکه متغیر ها مستقل نیستند مجبور شدم داده ها را کیفی کنم و با آزمون خی دو اثبات شد که متغیر ها مستقل نیستند ولی برای محاسبه همبستگی به کمی بودن داده ها نیاز دارم …‌

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   سپتامبر 16, 2018 7:37 ق.ظ

   سلام؛ خواهش.
   چرا از روش رگرسیون استفاده نمی کنید. در رگرسیون در اصل لازم نیست متغیرها نرمال باشند، بلکه لازم است باقیمانده های مدل نرمال باشند.
   همبستگی اسپیرمن که ناپارامتری است هم می توانید بگیرید با توجه به اینکه می گویید داده ها نرمال نیستند.
   توجه داشته باشید که گاهی با شناسایی و حذف داده های پرت، داده ها به نرمال تبدیل می شوند.

   پاسخ
   • با توجه به حجم داده ها امکانش هست که از ضریب همبستگی پیرسون به جای اسپیرمن استفاده کنم ؟

    پاسخ
    • سید مجتبی فرشچی
     سپتامبر 18, 2018 11:42 ق.ظ

     از نظر فنی با توجه به اینکه داده ها نرمال نیستند، لازمه از اسپیرمن استفاده کنید. استفاده از اسپیرمن اشکالی ندارد که بخواهید بر استفاده از پیرسون اصرار داشته باشید. کار باید وفق اصول آماری و قابل دفاع باشد.

     پاسخ
     • ممنون از راهنماییتون. هدف من این است که نشان بدم کدام پارامتر نزدیکی بیشتری با سنجنده تحقیقم دارد.
      دلیل اینکه به استفاده از پیرسون به جای اسپیرمن تاکید دارم هم این است که وقتی پیرسون را محاسبه می کنم اختلاف ضریب همبستگی بیشتر و معنار دار تر ما بین دو پارامترم شده است . در هر صورت خواستم بپرسم روش بهتری برای سنجش میزان ارتباط ما بین پارامترها غیر ضریب همبستگی وجود دارد ؟ که برای داده های غیر نرمال هم کارامد باشد ؟

      پاسخ
      • سید مجتبی فرشچی
       سپتامبر 19, 2018 4:44 ب.ظ

       بهرحال شما بایست مسیر درست را بروید نه مسیری که به آنچه انتظار دارید نزدیک تر است. اگر داده ها نرمال نیستند، همبستگی پیرسون صحیح نیست.
       اگر داده های شما اعداد نسبی هستند، روش دیگری نیست

       پاسخ
     • ممنون از توضیحات کامل و جامعی که دادید.
      داده های تحقیق من به هیچ وجه نسبی نیستند یعنی اگه قدرت یک قطعه خیابان در تحقیق من ۲ باشد و قطعه خیابان دیگر ۱ به این معنی نیست که ۲ برابر اهمیت دارد. بیشتر داده ها شبیه فاصله ای هستند. این قضیه تغییری در مسئله به وجود می آورد ؟

      پاسخ
 • درود بر شما . من در پژوهشم 298 نفر نمونه دارم . توزیع داده ها با توجه به آزمون کولموگراف – اسمیرنوف نرمال نیست . آیا باتوجه به اینکه تعداد نمونه های من زیاد می توانم فرض نرمال بودن را ندیده بگیرم زیرا گفته می شود که براساس قضیه حد مرکزی اگر تعداد نمونه ها بزرگ باشد به فرض نرمال بودن توجه نمی کنیم ؟
  سئوال دوم من این است که که اگر به جای همبستگی پیرسون از اسپیرمن استفاده کنم تبدیل داده ها از مقیاس فاصله ای به رتبه ای را باید خودم دستی انجام دهم و متغیر جدیدی ایجاد کنم تا همبستگی اسپیرمن را اجراکنم یا آنکه spss به طور اتوماتیک وقتی من گزینه ی اسپیرمن را انتخاب می کنم تبدیل داده ها را از مقیاس فاصله ای به رتبه ای خود به خود انجام می دهد و نیازی به محاسبه دستی رتبه ها نیست؟
  سئوال سوم من آن است که اگر از همبستگی اسپیرمن استفاده کنم آیا مجازم که از رگرسیون خطی استفاده نمایم ؟ لازم به ذکر است که باقیمانده ها در رگرسیون نرمال است و بقیه پیش فرضهای رگرسیون هم برقرار است.
  ببخشید زیاد سئوال کردم . از پاسخگویی شما بسیار سپاسگزارم

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   سپتامبر 19, 2018 4:48 ب.ظ

   سلام. 1- حالا که چاره وجود دارد و آزمون اسپیرمن هست، بهتر است از آن استفاده کنید. قضیه حد مرکزی تا حدی قابل قبول است اما ما باشیم از اسپیرمن استفاده می کنیم.
   2- خود نرم افزار به راحتی و بدون هیچ اقدامی همبستگی اسپیرمن را حساب می کند.
   3- اگر باقیمانده های رگرسیون شما نرمال باشند و سایر فروض پایه برقرار باشد، استفاده از رگرسیون خطی کاملا صحیح است.

   پاسخ
 • سلام.وقت بخیر ممنون از وقتی که می گذارید.من برای تجزیه تحلیل داده هام کلوموگروف اسمیرنوف گرفتم و با توجه به اینکه توزیع من نرمال شد .از روش پیرسون برای همبستگی استفاده کردم.حالا برای رتبه بندی می تونم از آزمون فریدمن استفاده کنم.یا صرفا مقایسه مقدار همبستگی متغیرهای مستقل با وابسته می تونه اونا رو رتبه بندی کنه.سوالم به بیان دیگر این است که آیا عامل دارای همبستگی بیشتر در آزمون رتبه بندی فریدمن الزاما رتبه بالاتری می گیره ؟

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   سپتامبر 21, 2018 10:28 ق.ظ

   سلام؛ آزمون رتبه بندی فریدمن کلا مبحث دیگری است و با همبستگی پیرسون تفاوت دارد. متغیرهایی که شما همبستگی آنها را با یکدیگر حساب کردید، با متغیرهایی که الان قصد رتبه بندی آنها با آزمون فریدمن را دارید قاعدتا متفاوت هستند.
   همبستگی پیرسون برای اعداد نسبی و داده های نرمال است اما رتبه بندی فریدمن آزمونی ناپارامتری و مختص داده های ترتیبی است (مثل گزینه های طیف 5 تایی لیکرت).
   از روی همبستگی نمی توان به رتبه بندی دقیقی رسید زیرا بدون دخالت سایر متغیرها میزان همبستگی را اعلام می کند. اما در خروجی رگرسیون با spss، اگر ضرایب استاندارد شده مدل رگرسیون را ملاک عمل قرار داد می توان گفت کدام متغیر تاثیر بیشتری دارد. در این صفحه خروجی رگرسیون را تحلیل کرده ایم: معنی داری رگرسیون و ضرایب آن با نرم افزار SPSS

   پاسخ
   • سلام و عرض ارادت و تشکر از وقتی که می گذارید. بنا دارم رابطه ی بین مدرک تحصیلی آکادمیک مدیران مالی با تعداد بندهای گزارش حسابرس مستقل را در سازمانی برای 5 سال بررسی کنم. به نظر شما روش پیرسون مناسب است ؟
    اگر مقدور باشد که مدل رگرسیون این رابطه را تایپ فرمایید ، کمال بزرگواری و مزید امتنان است.

    پاسخ
    • سید مجتبی فرشچی
     سپتامبر 26, 2018 6:32 ب.ظ

     سلام. از عنوان معلوم است که بهتر است از رگرسیون استفاده کنید نه روش پیرسون.
     برای رگرسیون نیاز دارید که متغیرهای کنترلی دیگری غیر از متغیرهایی که نام بردید در نظر بگیرید.
     مدل رگرسیون را در مقالات معتبر بیابید و از آن استفاده کنید. اینکه خودتان مدلی بنویسید به نظر معمول نمیاد. پایان نامه ها معمولا بر اساس مقالات معتبر نوشته می شوند. خصوصا در رشته های مالی

     پاسخ
 • سیامک بهزادی
  سپتامبر 26, 2018 11:55 ق.ظ

  سپاس مطالب ارزنده ای بود

  پاسخ
 • سلام. من اگر بخوام جدولی داشته باشمکه همبستگی رو بین چندین جفت باهم در اون بیارم چیکار کنم؟ یعنی همبستگی aوb. همبستگی cو d . همبستگی f و e و ووو… نمیخوام چنتا جدول جدا جدا داشته باشم.

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   سپتامبر 30, 2018 6:50 ق.ظ

   سلام. کار بسیار راحتی است. هنگامی که در spss با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون یا اسپیرمن می خواهید خروجی بگیرید، آن تعداد متغیر که به دنبال همبستگی دو به دوی آنها هستید را به باکس مربوطه در نرم افزار ببرید و خروجی بگیرید. نتیجه ماتریسی از همبستگی ها خواهد شد.

   پاسخ
 • با سلام
  در رابطه با خوشبینی مدیریتی به عنوان متغیر وابسته و سرمایه در گردش و سیاست های متهورانه به عنوان متغیرهای مستقل چه روشی را برای آزمون همبستگی استفاده کرد؟
  نوع متغیر وابسته به صورت 0 و 1 و دو متغیر مستقل از نوع نسبی است.

  پاسخ
 • با سلام بنده داده های بورسی دارم که در آن نسبت های مالی را دارد ولی این نسبت ها که متغیر مستقل هستند همبستگی با هم دارند و هنگام انجام رگرسیون لجستیک برای پیش بینی ورشکستگی دچار مشکل هستم متغیر وابسته که 0 و 1 هست.چه پیشنهادی دارید؟در واقع متغیر ها پس از انجام و خروجی معنی دار نیستند در صورتی که در یک سری مقالات معنی دار بوده اند.

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   اکتبر 9, 2018 8:34 ق.ظ

   سلام. قبل از انجام رگرسیون لازم است بررسی کنید که متغیرهای مستقل همخطی نداشته باشند. اگر همخطی داشته باشند باید یکی از متغیرهایی که همبستگی زیادی دارند را حذف کنید.
   توجه داشته باشید که اگر داده های شما پانل هستند باید از نرم افزار EViews استفاده کنید. این سایت ما را حتما ببینید:https://www.eviews-iran.ir/
   یک صفحه هم ویژه پانل دیتا و آزمون های آن است. کلا مباحث آمار در اقتصاد و مالی با ایویوز بهتر انجام می شود تا SPSS.

   پاسخ
 • سلام و عرض خسته نباشيد
  من تحقيقم در ارتباط با ميزان تاثير اجراي اعتبار بخشي بر عملكرد بيمارستانهاي خصوصي مي باشد طي بك پرسشنامه ميزان تاثير اعتيبار بخشي با 8 فرضيه و 8 متغيير ارزيابي شده براي اينكه ضريب همبستگي مورد ارزيابي قرار بگيره نمرات پرسشنامه وجود داره اما براي عملكرد بايد چه كار كرد آيا بايد با يه فرض حداكثري مثل ضريب 5 كه بيشترين نمره در پرسشنامه هست ارزيابي بشه ؟

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   اکتبر 21, 2018 2:21 ب.ظ

   سلام. برای عملکرد نیز باید متغیری در نظر بگیرید بگونه ای که با چند سوال در پرسشنامه آنرا اندازه گرفت. کلا هر متغیری در مدل و فرضیات شما باید به وسیله ای اندازه گیری گردد

   پاسخ
 • الهه عربیان
  نوامبر 3, 2018 12:05 ب.ظ

  سلام وققتون بخیر. ممنون بابت مطلب خوبی که قرار دادی.
  سوالی که از خدمتتون درام این هستش که من دارم عوامل موثر بر اعتماد رو بررسی میکنم و در حال حاضر پرسسشنامه ای هم دارم که افراد زیادی به اون جواب دادن می خوام ضریب همستگی اون ها را محاسبه کنم ولی نمیدونم بهچه شکل فرمول داخل اکسل رو هممیدونم مشکل اینجاست که من عدد ندارم و بر اساس طیف لیکرت پنج تایی سوال پرسیده شده و دراکسل درج شده. بنظرتون چطور ضریب همبستگی رو محاسبه کنم. پیش اپیش از کمتون سپاسگزارم

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   نوامبر 9, 2018 10:02 ب.ظ

   سلام. معمولا از پاسخ های داده شده به چند سوال که تشکیل یک شاخص را می دهند، میانگین گیری شده و سپس همبستگی شاخص ها بررسی می شود. این آموزش ویدئویی که در سایت دیگر ماست، ممکن است به شما کمک کند:
   https://www.spss-iran.com/product/spss-data-entry/ یا این مورد: https://www.spss-iran.com/product/descriptive-stat-with-spss/

   پاسخ
  • سبحان وردی
   دسامبر 22, 2020 9:48 ب.ظ

   سلام وقتتون بخیر ببخشین من داده هامو با مینی تب ضریب همبستگیشون رو به دست آوردم ولی محدوده معنیداری در چه سطوحی هست رو تشخیص نمیدملطفا راهنمایی بفرمایین

   پاسخ
   • سلام. اخیرا این خروجی را از مینی تب نگرفتم اما تا جایی که میدانم نرم افزارهای آماری ضریب همبستگی را همراه با Sig یا معنی داری آن خروجی می دهند. که کافی است آنرا با عدد 0.05 مقایسه کنید. این کتاب را برای کار با مینی تب از دست ندهید (هم مفاهیم آماری را به خوبی گفته هم کار با نرم افزار مینی تب را):
    https://www.spss-iran.com/product/minitab/

    پاسخ
 • الهه عربیان
  نوامبر 4, 2018 10:21 ق.ظ

  ُسلام ببخشید یه سوال دیگه هم دارم. اینکه آزمون فرض به چه شکل باید انجام بشه.
  دوم اینکه آژمون ویل کاکسون رو هم میشه راههنمایی کنید؟

  ممنونم

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   نوامبر 9, 2018 10:04 ب.ظ

   سلام. این سوال خیلی کلی است. آزمون فرض برای تایید یا رد فرضیه های تحقیق و بر اساس آزمون های آماری انجام می شود. بستگی دارد فرضیات تان را چطور نوشته باشید تا بتوان گفت چه آزمونی نیاز دارد.

   پاسخ
 • سلام و خسته نباشید. در مطلعه ای 90 نمونه تصادفی را انتخاب کردم و یک ویژگی را در آنها اندازه گرفتم. این 90 نمونه در یک بیماری با هم مقایسه شدند و در 4 گروه تقصیم بندی شدند حال قصد دارم بررسی کنم بین شیوع این بیماری و ویژگی اندازه گیری شده همبستگی هست یاخیر . چه تستی را باید انجام دهم پیرسون که نمیشه اما روش پیشنهادی شما چیست سپاسگزارم.

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   نوامبر 9, 2018 10:06 ب.ظ

   سلام. سوال کمی مبهم است. اما به نظر می رسد از آزمون جدول توافقی (کراس تبس) باید استفاده نمایید.

   پاسخ
 • سلام وخسته نباشید
  من آزمون نرمال بودن و غیر نرمال بودن کولموگروف اسمیرنوف و شاپیرو رو انجام دادم و مقدار sig .000 اومد چون کوچک تر از 5 صدم بود یعنی آزمون معنی دار نشده و باید از آزمون های ناپارامتریک استفاده کنم درسته؟
  سوال دومم اینکه چون تو فرضیه هام معنی داری رو مد نظرم هس و از طیف لیکرت 5 تایی(خیلی خوب،خوب ،….) تو پرسشنامم استفاده کردم و متغیرهام اسمی رتبه ای هست برا همین از همبستگی اسپیرمن استفاده میکنم درسته؟
  سوال سومم :میخام تاثیر مشخصات عمومی مثل سن ،جنس ،… رو بر متغیر وابسته ام بسنجم و با مان ویتنی و کروسکال والیس میسنجم ولی نمیدونم از کدوم آزمون برا تحلیلش استفاده کنم میشه راهنماییم کنید ؟
  ممنونم بابت پاسخگویی شما

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   نوامبر 9, 2018 10:12 ب.ظ

   سلام. سوال اول: درسته. سوال دوم: درسته. سوال سوم: اونهایی که دو گزینه دارد از مان ویتنی و اونهایی که بیشتر از سه گزینه دارد از کروسکال والیس استفاده کنید.

   پاسخ
   • ممنون از پاسخ گویی شما و وقتی که بابت پاسخ گویی گذاشتین .سوالی که دارم اینکه برا تحلیل تاثیر گذاری به غیر از فریدمن ازچه آزمونی میتونم استفاده کنم؟
    و اینکه غیرنرمال بودن داده ها میتونه ارزش تحلیل هارو پایین بیاره؟چون اکثر پایان نامه های مرتبط با موضوعم را مطالعه کردم اکثرا داده ها رو نرمال کردن تا بتونن از آزمون های پارامتریک استفاده کنن

    پاسخ
    • سید مجتبی فرشچی
     نوامبر 12, 2018 11:19 ق.ظ

     خواهش. فرید من آزمون برای رتبه بندی گزینه ها است و نه تاثیر گذاری. برای تاثیر گذاری یک متغیر بر متغیر دیگر می توانید از رگرسیون، همبستگی و آنالیز واریانس استفاده نمایید.
     لزوما غیر نرمال بودن داده ها چیز بدی نیست. مهم این است که اگر دیدیم واقعا داده ها نرمال نیستند، آزمون ناپارامتریک متناسب با آن را به کار ببریم و طبق واقعیات تحلیل را انجام دهیم. شما اگر یک آزمون ناپارامتری مناسب استفاده کنین هیچ ایرادی ندارد.

     پاسخ
 • با سلام و خسته نباشید . ممنون از اینکه وقت میزارید جهت پاسخ دهی به سوالات ما …سوالم اینه :
  در ضریب همبستگی پیرسون غالبا یک گروه داریم .. در موارد استثنایی ممکن است دو گروه هم باشد .. در چه مواردی دو گروه داریم ؟؟

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   نوامبر 9, 2018 10:18 ب.ظ

   سلام بر شما. سوال مبهم است. قاعدتا باید دو گروه داده داشته باشیم که بتوانیم همبستگی فی ما بین آنها را اندازه بگیریم.

   پاسخ
 • با سلام ، سئوال داشتم . من در تحقیق پایان نامه با استفاده از نمودار هیستوگرام برای 5 متغیر به غیر از یکی از متغیرها ، چولگی و کشیدگی بین 2و -2 هست پس 4 متغیر نرمال و یک متغیر نرمال نیست. با آزمون کولموگروف تمامی توزیعها با اطمینان 95% نرمال نیستند . از چه آزمونی باید استفاده کنم ؟ آزمون من -ویتنی ؟

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   نوامبر 9, 2018 10:23 ب.ظ

   سلام. چولگی و کشیدگی معیار دقیقی نیست. آزمون کلموگروف اسمیرنوف ملاک تشخیص نرمالیتی است. بله وقتی نرمال نیستند از آزمون های ناپارامتری مثل من ویتنی باید استفاده کرد.

   پاسخ
 • با سلام .علامت * و دو ستاره در جدول خروجی آزمون اسپیرمن نشانه ی چی هس؟منظور با اطمینان 95 درصد فرضیه تایید میشه؟

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   نوامبر 12, 2018 11:22 ق.ظ

   سلام. علامت یک ستاره یعنی در سطح 95 درصد معنی دار است و علامت ** (دو ستاره) یعنی در سطح 99 درصد معنی دار است.
   ستاره داشتن نشانه معنی داری همبستگی است اما اینکه با این معنی داری فرضیه شما تایید می شود یا رد می شود بستگی به جهت فرضیه شما دارد و نوع نگارش آن.
   مثلا اگر فرضیه تحقیق شما این باشد که همبستگی وجود دارد، معنی داری به معنای تایید فرضیه است. اما اگر فرضیه شما این باشد که همبستگی ندارند، معنی داری به معنای رد فرضیه است.

   پاسخ
 • باسلام .فرضیه های من در رابطه با اینکه رابطه معنی داری وجود ندارد و دومی رابطه معنی داری وجود دارد می باشد.چون داده هام ناپارامتریک بوده از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده کردم .سوالم اینکه آیا فقط تحلیل با اسپیرمن کافی هس یا نه؟ یا باید از آزمون های دیگه هم استفاده کنم؟مثلا رگرسیون یا واریانس برای تاثیرگذاری؟هرچند که میدونم این آزمون ها پارامتریک هس .میشه برا داده های ناپارامتریک از آزمون های پارامتریک استفاده کرد.ممنون از پاسخ گویی شما

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   نوامبر 16, 2018 3:37 ب.ظ

   سلام. اگر در فرضیه شما فقط صحبت از رابطه داشتن است، ضریب همبستگی اسپیرمن کفایت می کند و نیاز به رگرسیون و مانند آن نیست.
   وقتی داده های شما ناپارامتریک است فقط از آزمونهای ناپارامتریک می توانید استفاده نمایید.

   پاسخ
 • با سلام و خسته نباشید بابت مطالب بسیار عالی و مفیدتون.من تحقیقی انجام داده ام و در آن ارتباط یک عامل(میزان کاهش وزن چوب) را با چهار ویژگی چوب از طریق آزمون همبستگی پیرسون سنجیده ام.کاهش وزن با یکی از پارامترها با عدد 0/834- در سطح 95 درصد اختلاف معنی دار و ستاره دار داشت در حالیکه با پارامتر دیگر در حالیکه عدد 0/847 بود معنی دار نشد و ستاره دار نشد.سوالی که دارم این است که دلیل این مساله چیست؟ و آیا امکان دارد با اینکه عدد همبستگی از ائلی بیشتر است ولی در این مورد همبستگی معنی دار نشده ولی در قبلی علی رغم عدد کمتر معنی دار شده است؟

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   نوامبر 20, 2018 9:49 ق.ظ

   سلام. خواهش.
   تقریبا بعید است که میزان همبستگی 0.847 باشد اما معنی دار نباشد! این میزان همبستگی بالایی است و قاعدتا باید معنی دار باشد.
   مجدد بررسی داشته باشید و داده ها را مجدد چک کنید

   پاسخ
 • سلام آقای مهندس من یه تعداد نهال داشتم که تو چند ماه بسته به رشدش کدهایی تعریف کردم و بهش دادم کدها از 0تا 7 است آنها که کد صفر دارند سبز نشده اند و آنها که کد 7 دارند سبز شده اند حال بعضی نهالها تا مدتها صفر گرفته اند و بعضی از هفته اول به کد بالاتری رسیده اند میخواهم بدانم برای اینکه بفهمم کدام نهال دیرتر سبز شده میتوانم از میانگین کدها استفاده کنم یعنی اگر مقدار میانگین این کدها در هفته های مختلف را بدست بیاورم میتوانم به تقدم و تاخر سبز شدن نهالها دست پیدا کنم. تعبیر من این است که میانگین کوچکتر یعنی نهال دیرتر سبز شده آیا کوچک و بزرگ بودن اعداد در مقدار میانگین موثر است؟ نمیدونم منظورمو رسوندم یا نه ؟ سرفراز و پاینده باشید.از کمکتان تشکر میکنم.

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   دسامبر 5, 2018 10:29 ق.ظ

   سلام. بله، با توجه به شیوه کد گذاری شما، میانگین هر چه بالاتر باشد، یعنی آن نهال زودتر سبز شده است.
   اما در یک کار پژوهشی این نتیجه و این محاسبات ساده است و برای پایان نامه مقطع ارشد احتمالا قابل قبول نخواهد بود. احتمالا هدف این است که عوامل موثر بر سبز شدن نهالها بررسی گردد که برای چنین تحلیلهایی روش آماری (آنالیز واریانس) بسیار نتایج زیبایی ارائه می دهد و مشخص می کند که اثر کدام عامل معنی دار بوده است.

   پاسخ
 • سلام اقای مهندس. من میخوام دو ماتریس فاصله رو با هم بسنجم. در واقع همبستگی بین دو ماتریس فاصله رو حساب کنم با این روش ها میتونم؟؟

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   دسامبر 5, 2018 10:36 ق.ظ

   سلام. چنانچه منظورتان این است که دو متغیر شما مقیاس فاصله ای دارند، و قصد بررسی همبستگی بین آن دو را دارید، می توانید بنابر نرمال بودن یا نبودن متغیرها از همبستگی پیرسون یا اسپیرمن استفاده کنید. مثلا دمای هوا مقیاسی فاصله ای است، زیرا در آن صفر واقعی یا صفر مطلق نداریم.

   پاسخ
 • ا سلام استاد وقت بخیر و خدا قوت
  استاد برای استفاده از اسپیرمن باید هر دو گزینه ای که می گیریم رتبه ای باشه یا فقط یکی رتبه ای باشه کفایت می کنه؟
  مثلا میخوام رابطه ی بین ترتیب سن رو با رابطه رتبه اضطراب بگیرم .چطوره ؟
  یا فرق نمی کنه یکی رتبه ای و دیگری رتبه ای نباشه .
  مثلا رتبه اضطراب با تحصیلات چطوره؟

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   دسامبر 17, 2018 2:49 ب.ظ

   سلام. لطفا من را استاد خطاب نکنید. من یک تحلیلگر آماری هستم و بس.
   در اصل آزمون اسپیرمن برای اعداد عادی (از نوع مقیاس نسبی) است هنگامی که یکی از متغیرها دارای توزیع نرمال نباشد. که اگر نرمال باشند همان آزمون پیرسون استفاده می شود. بنابراین نرمالیتی را تست کنید اگر یکی شون نرمال نبود، اسپیرمن استفاده کنید.
   توجه داشته باشید که وقتی کلا با متغیرهای رتبه ای سروکار دارید آزمون های مخصوص به خودشان را باید استفاده کنید که تا جایی که یادمه یکیش آزمون گاما است (وقتی دو متغیر رتبه ای باشند). یا اگر هر دو کیفی باشند، آزمون کی دو استفاده می شود.

   پاسخ
 • حسام الدین
  دسامبر 19, 2018 4:35 ب.ظ

  سلام و خسته نباشید
  اگر ممکنه اثبات بین منفی یک و یک بودن ضریب همبستگی رو قرار بدید
  خیلی متشکرم

  پاسخ
 • با عرض سلام وقت بخیر
  ببخشید من برای تعریف عملییاتی پایان نامه ام برای یکی از متغیرهای فرضیه تحقیق می خوام از روش همبستگی استفاده کنم.با توجه به تعریفی که در ذیل داده شده ممنون میشم راهنمایی بفرمایید از کدام فرمول استفاده کنم بهتره و اینکه توضیح اجزای فرمول رو هم بفرمایید .با تشکر
  تعریف عملیاتی: در ادبيات مالي، معيارهاي مشخصي جهت اندازه گيري كارايي بازار تعر يف شده است.
  روش آزمايش همبستگي زماني تغييرات متوالي قيمت سهام يك روش پارامتريک مي باشد و دراكثر تحقيقات انجام شده از اين روش استفاده مطلوبي شده است .
  بوسيله اين روش مي توان استقلال سري هاي زماني را دردوره هاي مختلف آزمايش كرد . در اين آزمون مجموعه اي از ضرايب همبستگي سريال (Yt) برآورد مي شود . اگر ضرايب فوق تقريباً صفر باشد، تغييرات قيمت سهام تقريباً مستقل از يكديگر خواهدبود. 1 Y عبارت است از ضريب همبستگي زماني سري هاي زماني يك دوره با دوره ماقبل آن و 2 Yضريب همبستگي سري هاي زماني يك دوره با دو دوره ماقبل آن مي باشد، و به همين صورت داده هاي روزانه، هفتگي، دو هفتگي و ماهانه در نظر گرفته مي شوند.

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   دسامبر 29, 2018 3:37 ب.ظ

   سلام. مبحث مطرح شده توسط شما، موضوع “سری های زمانی” است که خودش یک فصلی در علم آمار است و فراتر از همبستگی دو به دو است که در این صفحه در مورد آن صحبت شده است. معمولا سریهای زمانی را با نرم افزار مینی تب یا ایویوز تحلیل می کنند. در منو محصولات وب سایت دیگر ما، کتاب آموزش سریهای زمانی با مینی تب عرضه می شود.
   البته پاسخ سوال شما در حالت کلی : استفاده از ضریب همبستگی پیرسون است.

   پاسخ
 • سلام. خسته نباشید. من در حال انجام بخش آماری پایان نامه هستم و به راهنمایی شما نیاز دارم. در موضوع من دو متغیر هست: اضطراب و دانش لغوی و باید تاثیر اضطراب بر دانش لغوی بررسی بشه. توزیع داده ها نرمال هست. از رگرسیون باید استفاده کنم یا پیرسون؟

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   دسامبر 29, 2018 3:42 ب.ظ

   سلام. هر دو این روشها امکان پذیر است. رگرسیون روشی کاملتر است. خصوصا که شما ممکن است متغیرهای تعدیل گر دیگری نیز داشته باشید و می توانید با در نظر گرفتن آنها در مدل اثر آنها را نیز کنترل و بررسی کنید.

   پاسخ
 • سلام ، ممنون از سایت خوبتون
  من میخوام همبستگی بین دو متغیر بررسی کنم . داده ها نسبتی هستند و اعشاری. ابتدا چولگی و کشیدگی بررسی کردم و بعد آزمون کلوموگروف اسمیرنف،‌متوجه نرمال نبودن داده ها شدم. از جذر و لگاریتم استفاده کردم نرمال نشدن، به همین خاطر همبستگی اسپیرمن بینشون بررسی کردم. در ضمن تعداد داده ها خیلی زیاد و حدود سه هزار و خورده ای ست. مراحل انجام درست بوده؟

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   دسامبر 29, 2018 3:57 ب.ظ

   سلام. بله مراحل را درست انجام داده اید.
   برای توصیف بهتر میزان همبستگی از نمودارهای پراکندگی نیز استفاده کنید. ضمنا بد نیست ابتدا داده های پرت را از طریق ترسیم نمودار در اکسل شناسایی و حذف کنید. شاید با این کار نرمال شوند.

   پاسخ
 • فرزانه احمدپور
  دسامبر 31, 2018 11:35 ق.ظ

  با عرض سلام و خسته نباشید…من برای پایان نامه ام از پرسشنامه ای که شامل سوالات دموگرافیک و سوالاتی با طیف لیکرت 5 سطحی هست استفاده کردم.برای بررسی همبستگی باید از آزمون اسپیرمن استفاده کنم؟برای دیدن تاثیر هم از کروسکال والیس چون داده هام نرمال نیستن؟الان مشکلم برازش مدل رگرسیونی لجستیک هست. چون من تعداد پرسشنامه هام 380 تا هست و تعداد سوالاتم 30 تا و هر کدوم 5 سطح دارن یعنی 5 به توان 30 تا خونه دارم که با 380 تا پر نمیشن…شما میتونید من رو در برازش مدل راهنمایی کنید لطفا…خودم از multinominal logestic regression میرفتم

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   ژانویه 13, 2019 12:49 ب.ظ

   سلام. معمولا هر چند سوال پرسشنامه تبدیل به یک شاخص می شود(با میانگین گیری). بنابراین آزمون نرمالیتی را اجرا کنید اگر نرمال نبودند آنوقت از اسپیرمن و کروسکال والیس استفاده کنید.
   تعداد پرسشنامه 380 عدد خیلی زیاد نیست و براحتی در نرم افزار قابل ورود داده و تحلیل است. در واتس آپ با همکاران ما صحبت و از مشاوره یا انجام تحلیل توسط همکاران ما استفاده نمایید.

   پاسخ
 • درود
  در آزمون تی تک نمونه ای خلاف فرض اثبات شده ولی در واقع فرض درسته و میانگین طیف لیکرت 5تایی زیر 3 شده.چیکار باید بکنم؟

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   ژانویه 13, 2019 12:52 ب.ظ

   سلام. ارزش گذاری و کمی کردن گزینه های طیف لیکرت به درستی انجام شده؟ داده ها را کنترل نمایید و در تعریف آزمون در spss بررسی مجدد داشته باشید

   پاسخ
 • سلام وقت بخیر ،پایانامه من دارای 3متغیر مستقل ویک وابسته است ولی رابطه دو سویه با هم ندارند، و روی سوالم بررسی رابطه است الان من از رگرسون چند متغیره استفاده کرده ام ،استاد راهنمام میگه باید همبستگی رو هم بنویسم، ایا حرفش درسته و اگه درسته از کدام همبستگی استفاده کنم؟من خوندم باید 2سویه باشد که از پیرسون استفاده کنیم، و متغیرهام بهبود کیفیت،رهبری ،رفتار شهروندی وانعطاف پذیری است ،ممنون میشم راهنمایم کنید.

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   ژانویه 13, 2019 12:58 ب.ظ

   سلام. رگرسیون برای بررسی تاثیر متغیرهای مستقل بر وابسته درست بوده. اما گرفتن آزمون همبستگی دو به دو نیز اطلاعات تکمیلی در اختیار شما می گذارد. خصوصا اگر نمودار پراکنش نیز ترسیم و تحلیل شود. اگر داده ها نرمال هستند از همبستگی پیرسون و اگر نرمال نیست از همبستگی اسپیرمن استفاده کنید.
   اگر جهت رابطه برایتان خیلی مهم است از مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر بایستی استفاده کنید (در این خصوص با همکاران ما ارتباط بگیرید در واتس آپ).

   پاسخ
 • سلام. وقت بخیر
  من از آزمون هبستگی پیرسون تحلیل ها رو انجام دادم. حالا میخام بین متغییر هام ضریب شدت رو محاسبه کنم (R2). لطف می کنید بنده رو راهنمایی بفرمایید.

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   ژانویه 13, 2019 1:01 ب.ظ

   سلام. منظور شما از ضریب شدت را متوجه نشدم. شدت و میزان همبستگی از روی ضریب همبستگی قابل مشاهده است. اگر منظورتان ضریب تعیین یا R2 است، لازم است رگرسیون انجام دهید. در خروجی این آزمون، ضریب تعیین درج می شود.

   پاسخ
 • سلام میشه کاربرد ضریب همبستگی را برای انتخاب و کاهش ویژگی بفرمائئید.مثلا در داده های بیماری دیابت

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   ژانویه 13, 2019 1:17 ب.ظ

   سلام. ضریب همبستگی نشان دهنده میزان همراهی و وابستگی دو دسته داده به یکدیگر است. آیا افزایش یکی باعث افزایش دیگری می شود یا باعث کاهش دیگری می شود؟
   پاسخ این سوال ممکن است در شناسایی و درمان بیماری دیابت مورد استفاده قرار گیرد(با توجه به متغیرهای مطرح در این حوزه).

   پاسخ
 • سلام با تشکر از راهنمایی های خوبتون،
  من بعد از اینکه همبستگی بین دو متغیر به دست اوردم نمودار SCATTER PLOT اونهارو در اکسل به دست آوردم. حالا با توجه به کار پایان نامه ام چهار رابطه ی خطی با فرمول های مخصوص ، میخوام روی این نمودار مشخص کنم.راهی پیدا نکردم و در اکسل فقط رابطه ی خطی کلی نشون میده.
  ممنون میشم راهنمایی کنید که ایا در spss و یا اکسل چطور میتونم اینکارو انجام بدم؟

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   ژانویه 29, 2019 10:41 ب.ظ

   سلام. در اکسل مطمئن نیستم و تا بحال اقدام به چنین کاری ندیده ام. چنین قابلیتی در spss وجود ندارد. شاید با نرم افزارهای ریاضی مثل متلب بشود. یا از فتوشاپ استفاده نمایید.

   پاسخ
 • سلام .ببخشید من برای پایان نامه ام 89 نمونه آماری دارم حالا اگر توزیع نرمال بود باید چیکار کنم و از چه نوع آزمونی استفاده کنم ویا اگر نرمال نبود تکلیف چی هست راهکار برای غیر نرمالها چیست لطفا بهم جواب بدید.

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   ژانویه 29, 2019 10:51 ب.ظ

   سلام. اگر با آزمون کلموگروف اسمیرنوف مشخص شد که داده ها نرمال هستند از روشهای پارامتریک آماری (از جمله ضریب همبستگی پیرسون) استفاده کنید و اگر داده ها نرمال نبودند از روشهای ناپارامتری آماری (ضریب همبستگی اسپیرمن) استفاده کنید.

   پاسخ
 • سلام و با تشکر از وقتی که میذارید.
  یک سوال فوری داشتم خدمتتون
  برای اینکه بدونیم توزیع نرمال است یا نه، کدوم معیار مهمتر است؟ ضریب چولگی و کشیدگی یا آزمون نرمالیتی K-S؟ مواردی مشاهده می‌شود که توزیع دارای ضریب کشیدگی و یا چولگی بالاست اما آزمون نرمالیتی کی – اس معنی دار نیست (که به معنی نرمال بودن توزیع است). کدام را مدنظر قرار بدیم؟

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   فوریه 2, 2019 11:40 ق.ظ

   سلام. آزمون نرمالیتی کلموگروف اسمیرنف یا k-s نتیجه قطعی نرمال بودن یا نبودن را تعیین می کند.

   پاسخ
 • سلام،یک سوال دارم از خدمتتون
  من میخوام خصوصیات فیزیولوژیکی و عناصر غذایی یک گیاه رو در دوره های رویشی مختلف با هم مقایسه کنم . برای سه دوره ی رویشی و هر دوره سه پایه.. مثلا میزان کلسیم در دوره ی رویشی چه تفاوتی با دوره ی گلدهی در پایه یک داشته و همینطور مقایسه با بقیه پایه ها.
  از چه روش آماری باید استفاده کنم؟

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   فوریه 2, 2019 11:43 ق.ظ

   سلام. با توجه به توضیحات به نظر می رسد شما می بایست از روش آنالیز واریانس استفاده کنید.

   پاسخ
 • باعرض سلام و خسته نباشید
  برای تحلیل تاثیر و همبستگی بین میزان و نوع خشونت وارده بر افراد بر وضعیت تحصیلیشون از کدوم روش میشه استفاده کرد؟

  پاسخ
  • سلام. اگر تعداد نمونه ها زیاد است و متغیرها نرمال هستند از روش رگرسیون یا ضریب همبستگی پیرسون. اگر متغیرها توزیع نرمال نداشته باشند، از روش همبستگی اسپیرمن.

   پاسخ
 • با سلام و خسته نباشید

  من با استفاده از اکسل بین دو متغیر دو مدل رگرسیون خطی با عرض از مبداء و بدون عرض مبداء ترسیم نموده‌ام که r2 آنها به ترتیب 0.49 و 0.47 شده است. همین کار با Spss و برای دو حالت با عرض از مبداء و بدون آن هم تکرار شده که r2 آنها به ترتیب 0.49 و 0.91 شده است.
  در شرایط بدون عرض از مبداء اختلاف بسیار زیاد است، لطفاً راهنمایی بفرمایید.
  لطفاً در مورد فاکتور t و جدول Coefficients هم توضیحاتی برای کمک به تحلیل من بفرمایید.
  بسیار از شما سپاسگذارم

  پاسخ
  • سلام. قاعدتا انتظار این است وقتی عرض از مبدا به مدل رگرسیون اضافه می شود، ضریب تعیین افزایش یابد نه کاهش. بنابراین احتمالا در تنظیمات محاسبه با اکسل اشکالی وجود دارد.
   بهتر است کلا کار را با spss انجام دهید که یک نرم افزار آماری است.
   در خصوص سوال دوم تان، با سرچ در سایت (در منو بالا یا نوار ابزار کناری) سایر مطالب در خصوص تحلیل رگرسیون را مطالعه نمایید.

   پاسخ
 • سلام بر استاد گرامی
  من اثبات ضریب همبستگس یا همان r را میخواستم -اگر بتوانید کمک کنید بسیار سپاسگزار خواهم شد .
  متشکرم

  پاسخ
 • سلام وقتتان بخیر من دو متغیر کمی ناپارامتریک دارم میخوام ضریب همبستگیشون رو در مقالم اعلام کنم چه آزمونی باید برم آخه همه جا نوشته اسپیرمن برای رتبه ای و فاصله ای نه فاصله ای با فاصله ای خواهش میکنم بگید من از چند تا سایت هم پرسیدم جواب ندادن کسیم ندارم بپرسم

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   ژوئن 29, 2019 1:39 ب.ظ

   سلام. اگر متغیرهای شما نرمال نیستند از روش همبستگی اسپیرمن استفاده کنید.
   اگر بخواهید با عمق بیشتری تصمیم گیری کنید لازم است داده ها را برای یک متخصص ارسال نمایید تا به شما بگوید از چه روش آماری بروید.

   پاسخ
 • سید حمید موسوی
  می 12, 2019 8:32 ق.ظ

  باتشکر از سایت خوبتان
  سوال من
  اگر مقدار ضریب همبستگی پیرسون 40درصد باشد ضریب تبیین چند است ؟

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   ژوئن 29, 2019 1:56 ب.ظ

   سلام سید حمید. این سوال آکادمیک است و الان حضور ذهن ندارم. ارتباط بین ضریب همبستگی و ضریب تعیین در کتابهای آماری هست.

   پاسخ
 • با سلام
  میخواستم بدونم تفوت ضریب همبستگی پیرسون با الفا کرونباخ چیه؟؟

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   ژوئن 29, 2019 2:05 ب.ظ

   سلام. تفاوت خیلی زیاد است.
   ضریب همبستگی میزان همبستگی دو داده را اندازه گیری می کند
   آلفای کرونباخ شاخصی است برای سنجش پایایی و قابلیت اعتماد یک پرسشنامه/

   پاسخ
 • علی خاوری
  می 23, 2019 12:02 ب.ظ

  سلام وقت تون بخیر…
  در بررسی همبستگی بین دو متغیر اگه یکی از متغیر ها نسبتی و یکی از آنها رتبه یی باشد از همبستگی پیرسون استفاده میشود یا اسپیرومن؟؟؟
  آیا بین اثر و رابطه تفاوتی وجود دارد؟؟؟
  اگر فرضیه از این قرار باشد که: جنسیت (متغیر ربته یی) بر تحمل ریسک مالی (متغیر نسبتی) اثر معنادار دارد… برای آزمون این فرضیه از اسپیرو من استفاده شود یا پیرسون؟؟؟

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   ژوئن 29, 2019 2:07 ب.ظ

   سلام. بخش اول سوال شما: اسپیرمن.
   بخش دوم: ممکن است نیاز به آزمون دیگری غیر از آزمون های همبستگی باشد. مثل رگرسیون.
   اگر مایلید داده ها و فرضیات و پرسشنامه را در واتس آپ برای همکاران ما ارسال نمایید تا قیمت و زمان تحلیل را به شما اعلام کنند.

   پاسخ
 • سلام
  من دوتا گروه مستقل دارم که میخوام پیرسون رو برای هر کدام از گروه ها به صورت مجزا اجرا کنم. ولی گزارش رو به صورت کل (تعداد کل دوگروه ) اعلام میکنه و برای هر کدوم از گروه ها رو مجزا گزارش نمیده؟ چه کار میتونم برای این عمل انجام بدم؟؟

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   ژوئن 29, 2019 2:16 ب.ظ

   سلام. همبستگی پیرسون وقتی معنی پیدا می کند که دو گروه بخواهند با هم مقایسه شوند. لذا برای یک گروه نمی توان پیرسون داشت.

   پاسخ
 • در متن فرمودید ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین میزان رابطه، نوع و جهت رابطه ی بین دو متغیر فاصله ای یا نسبی و یا یک متغیر فاصله ای و یک متغیر نسبی به کار برده می شود. منظورتون از میزان رابطه، “شدت” هست؟ مثلا همبستگی ضعیف یا قوی؟ منظور از نوع رابطه چیست؟

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   ژوئن 29, 2019 2:39 ب.ظ

   سلام. بله شدت را نیز می رساند. شدت بالاتر یعنی همبستگی قویتر بین دو متغیر.

   پاسخ
 • سلام
  ببخشید اگر بخوام میزان مشارکت و ارتباط آن با تحصیل و یکبار هم ارتباط میزان مشارکت با مدت زمان سکونت رو بسنجم از چه ازمونی باید استفاده کنم؟؟(هر سه سوال با طیف لیکرت کد گذاری شدند)

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   جولای 10, 2019 8:23 ب.ظ

   سلام. اگر این شاخص هایی که گفتید هر کدام میانگین نتیجه چند سوال باشند، قاعدتا از همبستگی پیرسون می توانید استفاده نمایید، منتها قبلش آزمون نرمال بودن بایست تایید کند که داده ها نرمال هستند. اگر داده ها نرمال نبودند یا اینکه این شاخص ها برآیند چند سوال نبودند از همبستگی اسپیرمن استفاده کنید.

   پاسخ
 • با سلام و تشکر بابت پاسخگوییتون.من دو گروه ۱۰۰ نفری یعنی کلا ۲۰۰ نفر دارم که یک گروه سالم و یک گروه بیش فعال هستند.میخام اول بدونم آیا بین میزان تحصیلات والدین اینها با کارکرد اجرایی شون که شامل ۸ خرده مقیاسه رابطه معنی دار وجود داره یا نه.که اگه وجود داشت انها را کووریت کنم و از کواریانس استفاده کنم و اگر نداشت از تحلیل واریانس استفاده کنج.سوال من اینه برای بررسی رابطه همبستگی از چه نوع همبستگی استفاده کنم؟ یکی از متغیرها که همون تحصیلاته رتبه ایه و اون یکی که خرده مقیاسها هستند، فاصله ای اند

  پاسخ
 • سلام…بعد از ازمون نرمالیتی ..متغیرهای اصلی نرمال ولی تمامی مولفه ها غیرنرمال بدست امد ..بانمونه57تا ..برای بررسی ارتباط باید از پیرسون استفاده کنم یا اسپیرمن؟متشکرم

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   جولای 22, 2019 6:40 ق.ظ

   سلام. مهم این است که متغیرهای شما که از میانگین چندین سوال بدست می آیند دارای توزیع نرمال باشند تا از پیرسون استفاده کنید. زیرا شما آنها را داخل باکس نرم افزار spss انداخته و روی آنها آزمون می گیرید.

   پاسخ
 • سلام و عرض ادب
  عذرخواهی میکنم برای بررسی رابطه بین بیان ژن و پاتولوژی از چه ضریب همبستگی باید استفاده کرد؟

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   سپتامبر 1, 2019 9:51 ق.ظ

   سلام. اگر هر دو متغیر دارای توزیع نرمال باشند از پیرسون و اگر یکی غیر نرمال باشند از اسپیرمن. البته توجه داشته باشید که شاخصهای همبستگی دیگری نیز وجود دارند در علم آمار.

   پاسخ
 • سلام. من مقياس هام رو تست كردم نرمال بودند ولي زير مقياس هم يا همون ابعاد بعضي هاش نرمال شد و برخي نشد. چون تو فرضيات تحقيق از ابعاد هم فرضيه دارم، يعني يك بار گفتم اميدواري روي رضايت از زندگي تاثير دارد و يك بار گفتم منابع (كه از ابعاد اميدواري هست) بر رضايت از زندگي تاثير دارد. الان بايد چه كار كنم؟ مي تونم پيرسون و رگرسيون بگيرم؟

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   سپتامبر 1, 2019 9:53 ق.ظ

   سلام. در بررسی یک رابطه همبستگی دو به دو، اگر یکی از متغیرها نرمال نبودند از همبستگی اسپیرمن استفاده کنید.
   در خصوص رگرسیون توجه کنید که نرمال بودن متغیرها مهم نیست، بلکه نرمال بودن باقیمانده ها است که مهم است و باید کنترل شود.

   پاسخ
   • سلام
    نرمال بودن باقی مانده ها چطور باید کنترل بشه ؟

    پاسخ
    • سلام. مرحله بعد از انجام آزمون رگرسیون یا سایر آزمون های آماری، مرحله نیکویی برازش است که در این مرحله، آزمونهایی از جمله آزمون نرمال بودن باقیمانده ها انجام می شود. برای این کار دستوراتی در نرم افزارهای آماری پیش بینی شده است که بر روی باقی مانده ها اجرا می شود.

     پاسخ
 • سلام خسته نباشید ، الفای کرونباخ برای سنجش پایایی سوالات با طیف لیکرت فقط کاربرد داره ؟ یا مثلا سوالاتی که با بله و خیر هم جواب داده میشه میتونیم از الفای کرونباخ استفاده کنیم؟

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   سپتامبر 1, 2019 10:04 ق.ظ

   سلام. سوالات بله خیر را هم جواب میده. منتها دقت کنید که سوالات با گزینه های مشابه را برای محاسبه آلفای کرونباخ انتخاب کنید.
   ویدئوی آموزشی جامع آلفای کرونباخ را از لینک زیر در سایت دیگر “اطمینان شرق” دریافت نمایید:
   https://www.spss-iran.com/product/cronbach-alpha

   پاسخ
 • سلام خدا قوت
  من سه تا پرسشنامه اجرا کردم که یکی از اونها نمره پایینتر،نشاندهنده وضعیت مطلوب است.و اون دو پرسشنامه دیگه نمره بالا وضعیت مطلوب است.سوال من اینه که چجوری اون پرسشنامه اول رو تعریف کنم که با بقیه همخوانی داشته باشه؟
  الان اون پرسشنامه، توزیع داده هاش نرمال نیست و همبستگی منفی هم داره .لطفا راهنمایی کنید.

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   سپتامبر 1, 2019 10:52 ق.ظ

   سلام. طبیعی هست رابطه منفی بین شون.
   اگر میخواهید هم جهت باشند باید داده پرسشنامه که نمره پایین تر نشان دهنده مطلوبیت هست معکوس کنید. ولی این کار منطقی نیست.
   وقتی دو پرسشنامه طیف معکوس دارند طبیعتا رابطه منفی دارند.

   پاسخ
 • سلام. ما برای انتخاب اینکه باید از پیرسون استفاده کنیم یا نکنیم باید نرمال بودن یا نبودن را با استفاده از آزمونی مثل کولموگروف-اسمیرنوف چک کنیم. گفته می شود اگر در نتیجه کولموگروف-اسمیرنوف مثلا sig آنجا بیشتر از پنج صدم بود یعنی “معنادار نیست” و میتوانیم از پیرسون استفاده کنیم. سوال این است که وقتی آن داده را میبریم و پیرسون کورولیشن را برای آن حساب میکنیم می گویند اگر sig پیرسون بیشتر از پنج صدم بود یعنی “معنی دار نیست” و در واقع عدد کورولیشن به دست آمده هم به درد نمیخورد و قابل استفاده نیست و… متوجه نمیشوم که sig در کولموگروف-اسمیرنوف و sig در پیرسون دو چیز مختلف است؟ چرا تحلیلشان کاملا برعکس است؟ یا من اشتباه میکنم؟
  سپاس

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   سپتامبر 1, 2019 10:13 ق.ظ

   سلام. درست متوجه شدید، هر آزمون آماری تحلیل و تفسیر sig خاص خودش را دارد و گاها کاملا برعکس هم هستند.

   پاسخ
 • سلام وعرض ادب ببخشید من سوالم اینه که در آزمون همبستگی پیرسون یا ای سی سی که دوبار اندازه گیری فشار خون سنجیده میشه اگه سطح معنی داری صفر باشه معنیش چیه خوبه یا بد؟
  میشه لطفا جواب رو زودتر بگید ممنون از لطف شما

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   سپتامبر 1, 2019 10:20 ق.ظ

   سلام. در آزمون پیرسون، اگر مقدار sig کمتر از 0.05 باشد، آن همبستگی معنی دار می باشد و ناشی از تصادف نیست. خوب یا بد بودن این معنی داری بستگی به تعریف فرضیه و هدف شما دارد.

   پاسخ
 • با سلام و سپاس فراوان از وبسایت بسیار خوبتان
  میخواستم بدونم با توجه به این اطلاعات رابطه معنی دار بین دو گروه آزمودنی وجود ندارد و در نتیجه همبستگی ندارند؟
  ضریب پیرسون: 0/105 و سطح معنی داری: 0/745

  پاسخ
  • سید مجتبی فرشچی
   اکتبر 31, 2019 11:33 ق.ظ

   سلام. بله. این ضریب همبستگی معنی دار نیست و در نتیجه بین دو گروه رابطه معنی داری وجود ندارد.

   پاسخ
 • سلام وقت بخیر.
  اگر مثلا بخوایم همبستگی دو متغیر اضطراب و پیشرفت تحصیلی رو برحسب سن محاسبه کنیم باید از چه روشی استفاده کنیم

  پاسخ
 • سلام. این sig که ازش صحبت میکنید همون p-value در نرم افزار مینی تب است؟

  پاسخ
 • ضریب پایایی آزمونی ۱۵سواله برابر۰/۸ می باشد چند سوال به این آزمون اضافه شود تا ضریب پایایی ۰/۹شود؟

  پاسخ
 • سلام و ممنون از سایت مفیدتون
  سوال من اینه که در نرم افزار spss به غیر از ضریب همسبتگی اسپیرمن ، کندال و پیرسون چه ضرایب همبستگی دیگه ای قابل محاسبه است ؟

  ممنون از پاسخگویی شما

  پاسخ
 • آخه من توی قسمت correlate فقط پیرسون و اسپیر من و کندال رو میبینم ، میشه بفرمایید کجا میتونم الباقی رو ببینم توی نرم افزار ؟
  سپاس فراوان

  پاسخ
 • با عرض سلام
  برای بررسی همبستگی بین متغیر کیفی اسمی مثل نوع استخدام که 4 حالت دارد و یک متغیر کمی از چه تستی باید استفاده کرد؟ تشکر

  پاسخ
  • سلام. اصولا چنین همبستگی نمی توان تعریف کرد.
   مگر اینکه متغیر کیفی که میگین به صورت رتبه ای باشد و متغیر کمی را نیز به رتبه ای تبدیل کنید.
   یک سری آزمونها در منو
   analyze – desc stats – crosstabs
   در تب statistics هست. اینها را بررسی داشته باشید

   پاسخ
 • سلام ضریب تعیین بیشتر از دو و یا منفی بیانگر چیست

  پاسخ
 • ج بوالحسنی
  نوامبر 13, 2019 9:31 ب.ظ

  با سلام ممنون میشم اگر به سؤال بنده پاسخ بفرمایید.
  وقتی صحبت از رابطه بین دو یا چند متغیر می کنیم آیا در هر دو صورت جهت دار و بدون جهت بودن فرضیه، علت و معلول وجود دارد ؟

  پاسخ
 • سلام. منظور از سطح 1 درصد و 5 درصد و 10 درصد در ذیل خروجی چیه؟ از پاسخ تون ممنونم

  پاسخ
  • سلام. منظور میزان خطایی است که می توانیم تحمل کنیم. در تحقیقاتی که مایلند میزان خطا خیلی پایین باشد، بر اساس سطح 1 درصد تصمیم گیری می شود.
   اما در 95 درصد موارد سطح خطای 5 درصد ملاک عمل است. یعنی در نتایج تحقیق و استنباط آماری خود 5 درصد خطا را می پذیریم.
   این خاصیت علم آمار است که هیچ وقت از قطعیت حرف نمی زند و همیشه خطایی را در نظر می گیرد.

   پاسخ
 • با سلام و عرض ادب
  من یه سری متغییر دارم در مقیاس رتبه ای با یه سری متغییر در مقیاس فاصله ای . میخوام همبستگی اینا رو بدست بیارم هر دو هم نرمال هستند حجم نمونه ما هم 500 تا هستش از کدوم همبستگی باید استفاده بشه بنظرتون پرسون یا اسپیرمن یا کندال ؟؟

  پاسخ
  • سلام. اگر هر دو نرمال هستند از آزمون همبستگی پیرسون استفاده نمایید.
   آموزش کامل آزمون نرمالیتی با 11 روش به صورت ویدئویی در منو بسته های آموزشی این وب سایت موجود است.

   پاسخ
 • سلام
  میخواستم بدونم که اولین کاری که در تجزیه وتحلیل داده ها باید انجام بدم چی هستش؟ موضوع من اندازه گیری ترس والدین از بزه دیدگی فرزندان هست لطفا راهنماییم کنید.من واقعا نمیدونم چی کار باید بکنم….

  پاسخ
  • سلام. اولین کار نصب نرم افزار spss و ورود داده های پرسشنامه های خود به نرم افزار است. بعد با توجه به فرضیات و اهداف خود روش و آزمون آماری مناسب را اجرا کنید.
   اگر مایل باشید ما می توانیم تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه شما را انجام دهیم و در قالب فایل ورد نتیجه نهایی تایید یا رد فرضیات را ارائه کنیم.

   پاسخ
 • سلام. وقت بخیر. ببخشید من رشته‌ام آمار نیست، شاید سوالم ابتدایی باشد. در کتاب آمار توصیفی در روانشناسی و علوم تربیتی پیام نور دو فرمول برای محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن ذکر شده، یکی با استفاده از مجموع مجذور تفاوت رتبه‌ها و دیگری با استفاده از تعداد داده‌ها…بیان شده از لحاظ پاسخ نهایی تفاوتی بین فرمول ها نیست در صورتی که با فرمول اول ضریب همبستگی 1 یا منفی 1 بدست میاید ولی با فرمول دوم مقدارها با توجه به n متفاوت اند. در نتیجه تفسیرهای دو حل متفاوت هستند. یعنی ممکنه در یک مثال ثابت با فرمول اول اینطور نتیجه گرفت که بین متغیرها همبستگی معناداری نیست ولی همان مثال با فرمول دوم نتیجه تفسیر این باشد که رابطه معناداری بین متغیرها هست….ممنون میشم راهنمایی ام بفرمایید.

  پاسخ
  • سلام و وقت بخیر. مساله اینجاست که با توجه به داده ها ما باید انتخاب کنیم که از کدام آزمون استفاده کنیم. بله جوابها متفاوت بدست می آیند و فقط یکی از جوابها صحیح است.
   قاعده این است که اگر داده ها دارای توزیع نرمال باشند از پیرسون و گرنه از اسپیرمن برای سنجش همبستگی بین دو متغیر استفاده شود.

   پاسخ
 • سلام می خواستم بدانم دلیل عددشش درفرمول همبستگی رتبه ای اسپیرمن چیست؟

  پاسخ
  • سلام. سوال سختیه.
   بهرحال اون فردی که این ضریب همبستگی را تعریف کرده (احتمالا آقای اسپیرمن !) این ضریب را اینطوری معرفی کرده است و فلسفه ای پشت آن است. مثلا شاید به خاطر اینکه نتیجه در بازه 1 و 1- قرار گیرد این عدد را گذاشته است.

   پاسخ
 • سلام.ضمن تشکر فراوان از شما،
  من برای ارتباط بین داده های روزانه دما بین دو ایستگاه هواشناسی نیاز به بدست آوردن ضریب تعیین هستم.در این خصوص برای بدست آوردن ضریب همبستگی از بین پیرسون و کندال و اسپیرمن کدام مناسبتر است و به چه دلیل؟همچنین اگر بشود لطفا تعریف داده های نسبی و فاصله ای و رتبه ای را بفرمایید.
  ممنون

  پاسخ
  • سلام. برای محاسبه ضریب تعیین لازم است آزمون رگرسیون را انجام دهید نه همبستگی.
   اگر داده های شما دارای توزیع نرمال باشند از ضریب همبستگی پیرسون و گرنه از اسپیرمن استفاده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص همبستگی کندال نیز در سایت ما “کندال” را جستجو نمایید.
   برای تعریف انواع داده ها نیز مثلا “فاصله ای” را جستجو کنید در این سایت.

   پاسخ
 • باسلام و عرض خدا قوت و تشكر از اينكه با تسلط و شفافيت، پاسخگوي سوالات هستيد.
  من چهار گروه جامعه آماري (هدفمند) دارم كه يكي از سوالات پژوهشم مشخص ساختن اختلاف معنا دار ميان پاسخ هاي اين 4 گروه است. پرسشنامه هايي كه در 40 پرسش مشترك هستند در اختيار اين 4 گروه قرار داده ام. پرسشنامه ها 12 زير شاخه دارند. سوالم اين است كه آيا براي اين زير شاخه ها بايد ضريب همبستگي جدا محاسبه شود؟ آيا براي پرسشنامه هر گروه و زير شاخه هايش جداگانه بايد ضريب همبستگي محاسبه شود؟ اگر بله، با چه روشي؟ (داده ها رتبه اي هستند و به نظرم اسپيرمن بايد استفاده شود اما روش دقيق آن را در spss نمي دانم). دوم اينكه براي مقايسه گروه ها بايد سوالات مشترك را در نظر بگيرم درست است؟ و در اين صورت آيا از آنووا يكراهه بايد استفاده كنم؟ ممنون از اينكه وقتتان را در اختيارم قرار مي دهيد.

  پاسخ
  • سلام. ممنون از لطف شما
   تا جایی که از سوال شما متوجه شدم، چون گفتید هدف تان مشخص ساختن اختلاف میان 4 گروه است، روش آماری آنالیز واریانس (آنوا) به خاطرم خطور کرد.
   قاعدتا بایستی یک سری سوالات مشترک بین گروهها مد نظر قرار گیرد تا مقایسه منطقی باشد

   پاسخ
 • سلام و سپاس. ببخشید من برای سنجش سواد در موضوعی از 3 حوزه که هر کدوم تعدادی سوال دارن استفاده کردم. 2 حوزه ام با لیکرت 5 طیفی و 1 حوزم سوالات پنچ گزینه ای داشته که 3 امتیاز 2. 1 و 0 برای پاسخ درست، غلط، نمی دانم داده شدن. حالا میخوام همبستگی رو بین این 3 حوزه بسنجم. آیا مشکلی پیش میاد چون 2 حوزم از 0-4 و یه حوزم امتیازات 0-2 دارن؟ همبستگی برای مقایسه این سه حوزه صحیح هست؟ چون امتیاردهی فرق داره؟ اگه بخوام از میانگین پاسخ ها برای سنجش همبستگی استفاده کنم بهتره یا جمع هر حوزه؟ سپاس از لطفتون. ممنون میشم سریع جوابمو بدین.

  پاسخ
 • بسیار عالی

  پاسخ
 • سلام آیا میتونم بین تاثیر اموزش یک دوره بر توانایی یک نمونه اماری ازمون همبستگی بگیرم؟ اگر جواب مثبته متغیر مستقلم رو اعدادش رو چطور بگیرم؟ مثلا 0 و 1 بگیرم یعنی قبل اموزش نمره یه عددی بودی و بعد اموزش یه عدد دیگه بوده؟

  پاسخ
  • سلام. لازمه شما یک آزمایش خوب و حساب شده برای هدف خود طراحی کنید. روش اندازه گیری قبل و بعد خوبه اما آزمودنی به خاطر تجربه ای که در آزمون بدست می آورد، دفعه دوم خود بخود بهتر آزمون می دهد.
   مثلا می توانید دو گروه مستقل را انتخاب کنید و به یک گروه آموزش داده و بعد آزمون بگیرید و گروه دیگر بدون آموزش آزمون بدهند. بعد از آزمون تی استفاده کنید.
   بهرحال بحث شما آزمون تی یا طرح آزمایش ها است و آزمون همبستگی نیست.

   پاسخ
 • سلام.
  ضزیب اسپیرمن در مقالات به چه صورت و با چه حرف اختصاری گزارش میشه؟

  پاسخ
 • سلام
  محبت می کنید در خصوص مورد زیر مرا راهنمایی بفرمایید.
  من یک سری برداشت و نتایج زمایشگاهی دارم که تعداد حدود ۷۵۰ نقطه را شامل می شود.این برداشت ها دو متغیر A و B هستند. این دو متغیر به هم وابستگی دارند. من به نحوی معادله ای بین این دو پیدا کرده ام که از مقادیر A ازمایشگاهی ، می توانم مقادیر متناظر B را از معادله به دست اورم . بین مقادیر B ازمایشگاهی و B حاصل از معادله تفاوت هایی وجود دارد. من درصد متوسط خطاهای بین ایندو، حداکثر و حداقل خطاها و واریانس را بدست آورده ام . اما نمی دانم چگونه نشان دهم که این معادله ، می تواند معادله خوبی برای تخمین B با شد چرا که در طبیعت من مقادیر A را دارم و اگر معادله مناسب باشد می توانم مقادیر B متناظر را حاصل نمایم.
  _ آیا تنها با داشتن متوسط و ماکزیمم و منحنی پراکنده گی خطاها و واریانس و ارزیابی انها، می توان به مناسب بودن رابطه رای داد؟
  چه پارامترهای اماری دیگر هستند که لازم است من برای تایید معادله از انها استفاده کنم و طرز استفاده و نتیجه گیری چگونه است؟

  بسیار سپاسگزارم . شیبانی

  پاسخ
  • سلام. از ضریب همبستگی بین A و B استفاده کنید برای اینکه نشان دهید این دو متغیر چقدر هم جهت و هم سو هستند.
   اگر یکی علت دیگری است، رگرسیون نیز می تواند گزینه بسیار خوبی باشد که به شما یک چیزی شبیه معادله ریاضی می دهد.

   پاسخ
 • با سلام
  من در مقالات خوانده ام که اگر ضریب اسپیرمن کمتر از 0.5 باشد همبستگی ضعیف، اگر بین 0.5 و 0.8 باشد همبستگی متوسط و اگر بیشتر از 0.8 باشد همبستگی قوی بین داده ها وجود دارد. آیا این مطلب به تعداد نمونه وابسته است؟ یعنی هر تعداد نمونه که داشته باشیم میتوانیم این حدود را مطرح کنیم؟
  باتشکر

  پاسخ
  • با عرض سلام و خداقوت خدمت شما
   ببخشید برای انجام پایان نامه ام فرضیه ای وجود دارد منتهی نمیدانم از چه آزمونی برای تعیین رابطه استفاده کنم.
   فرضیه بدین صورت می باشد:
   بین نوع انتشار مجلات و نمره آلتمتریک مقالات رابطه معناداری وجود دارد.
   در spss به نوع انتشار مجله که متغیر اسمی هست، کد صفر و یک داده ام. بدین صورت که اگر دسترسی آزاد دارد کد ۱ و اگر ندارد کد صفر. و نمره آلتمتریک هم یک متغیر کمی نسبی هست.
   ممنون میشم اگر راهنماییم کنید

   پاسخ
  • سلام. این مطلب که بیان نمودید به تعداد نمونه ارتباط خاصی ندارد. البته حدود اعلام شده برای تشخیص همبستگی ضعیف ، متوسط و قوی تقریبی هستند.
   در آمار، معنی دار بودن میزان همبستگی به صورت دقیق قابل آزمون است که از روی مقدار پی ولیو آزمون همبستگی تشخیص داده می شود. در این معنی دار بودن همبستگی، حجم نمونه تاثیر زیادی دارد. حجم نمونه که بالا می رود، شانس معنی دار شدن افزایش می یابد.

   پاسخ
 • با عرض سلام و وقت بخیر،
  سوال اول این هستش که در تحقیق من یکی از متغیرهای وابسته سنجش اعتماد به نفس از طریق یک پرسشنامه ی ده سوالی است (طیف لیکرت) و بر اساس مواردی همچون: موافق، مخالف، نسبتا مخالف و.. نمره گذاری می شود و دارای یک نمره ی نهایی می باشد. برای سنجش نرمالیته ی این پرسشنامه در کولموگروف اسمیرنوف باید نمره ی نهایی هر فرد را در نظر بگیرم و وارد کنم؟ و سوال دوم برای سنجش نرمالیته ی متغیر مستقلی مانند رشد حرکتی کودکان که دارای جدول نمره گذاری ویک نمره ی نهایی استاندارد نیز هست، هم می توان از ازمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده کرد؟
  با تشکر.

  پاسخ
 • با سلام و خداقوت
  در تحقیق، من به دنبال بررسی رابطه و همبستگی بین نیاز به درک حسی محصول و میزان تمایل به خرید اینترنتی محصول جدید هستم. از پرسشنامه طیف لیکرت با 384 تا نمونه استفاده کردم به همین جهت از آزمون کندال برای بررسی همبستگی استفاده می کنم.
  مقدار SIG رو برام صفر نشون میده. و برای همبستگی عدد منفی 0.637
  آیا مشکلی در داده هام هست که sig رو صفر نشون میده؟
  0.637 همبستگی مناسبیه؟
  چجور میتونم Sigرو افزایش بدم که از صفر رودن در بیاد و 0.001 بشه؟

  پاسخ
 • وقتی مقیاس فاصله ای چرا اسپیرمن حساب میکنیم؟

  پاسخ
 • سلام ببخشید برای استفاده از آزمون پیرسون باید دو متغیر مستقل و وابسته نرمال باشند باید نرمال بودن یکی از آنها کافی است؟ متشکر از شما

  پاسخ
 • سلام وقت بخیر من میخوام یک متغیر مستقل رو با دو متغیر وابسته مقایسه کنم باید از چه روشی استفاده کنم؟ مثلا مقایسه نمره آموزش با ….. و ….

  پاسخ
  • سلام. در حالت ساده، از ضریب همبستگی استفاده کنید.
   و در حالت پیشرفته و در صورتی که بخواهید این مقایسه به صورت همزمان باشد، از روش مدلسازی معادلات ساختاری و با نرم افزارهایی مثل لیزرل، ایموس و یا اسمارت پی ال اس استفاده می شود. این سایتهای ما را ببینید:
   https://www.lisrel.ir/https://www.smartpls.ir/

   پاسخ
 • سلام و خسته نباشید. عنوان پایان نامه من بررسی عوامل سازمانی موثر بر توسعه کارکنان است. من فکر میکردم از رگرسیون باید استفاده کنم اما راهنما و داور فرمودند از پیرسون… حالا 4 عامل از 8 عامل موردبررسی، ازطریق کولموگروف نشون داد که نرمال نیستن! حالا اجازه دارم همچنان از آزمون پیرسون استفاده کنم؟

  پاسخ
 • صدیقه خدیوی
  نوامبر 17, 2020 4:16 ق.ظ

  سلام و وقت بخیر
  می خواستم بدانم بین دو متغیر که یکی اسمی مانند داشتن اشتغال یا نداشتن آن است و یک متغیر فاصله ای می توان شدت و جهت رابطه را هم سنجید ویا صرفا وجود رابطه را می توان سنجید؟

  پاسخ
 • سلام خسته نباشید
  ممنون از سایت خوبتون
  ببخشید من یه متغییر میزان استفاده از شبکه های مجازی دارم، که این متغیر شامل 7 سوال از پرسشنامه من میشه.
  باید چطور ازمون کولموگروف اسميرنف و ضریب پیرسون را براش حساب کنم؟

  پاسخ
  • سلام. با میانگین گیری از این 7 سوال، اعداد این متغیر را محاسبه کنید و آنگاه تبدیل به یک رشته اعداد با مقیاسی تقریبا نسبی می شود و می توانید آزمون های آماری را روی این متغیر پیاده سازید. البته احتمالا متغیرهای دیگری هم دارید که بایستی محاسبه شوند. برخی ویدئوهای ما در سایت SPSS مان ممکنه به کار شما بیاد، مثل این مورد: https://www.spss-iran.com/product/descriptive-stat-with-spss/

   پاسخ
 • کیوان حجازی
  دسامبر 18, 2020 8:11 ق.ظ

  با عرض سلام و احترام
  ممنونم بابت \اسخگویی خوبتان
  سوالی دارم اگر بخواهیم در ضریب همبستگی یک متغیر را مثل تعداد بارفیکس 10 نفر را با عدد ثابت مثل ارتفاع میله بارفیکس مثلا عدد ثابت 1.50 متر بسنجیم حال چگونه می شود همبستگی را گرفت
  ممنونم

  پاسخ
  • سلام. سوال مبهم است. اگر نتایج یک آزمایش را با یک عدد ثابت می خواهید مقایسه کنید، آزمون همبستگی مناسب این کار نیست و از آزمون تی استیودنت استفاده نمایید.
   در غیر اینصورت باید حداقل دو متغیر داشته باشید تا بتوانید آزمون همبستگی بگیرید.

   پاسخ
 • سلام
  من برای تحقیقی همبستگی اسپیرمن و رگرسیون ساده را استفاده نمودم . ضریب به دست امده همبستگی در ازمون اسپیرمن و ضریب همبستگی به دست امده در ازمون رگرسیون ساده با هم یکسان نیست. ایا باید این ضرایب با هم یکسان باشند با توجه به اینکه رگرسیون ساده استفاده شده و یک متغیر مستقل و یک متغیر وابسته در ان نقش دارد؟

  پاسخ
 • سلام ببخشید برای تحقیقات همبستگی ما از چه روشهای آماری استفاده میکنیم؟

  پاسخ
 • سلام و وقت بخیر
  تعداد نمونه های من 100 به بالا هست و یک متغیر وابسته و 2 تا مستقل دارم
  ایا در این تحقیق باید از تحلیل رگرسیون خطی استفاده بشه یا روش همبستگی پیرسون به همراه رگرسیون؟
  ممنون میشم اگه پاسخم رو بدین.

  پاسخ
 • سلام. وقت بخیر. ببخشید من میخوام رابطه بین هویت و فرهنگ رو بررسی کنم و هر کدوم دارای متغییر های مشخصی هستندو هدف اینه که مشخص کنم بین هر شاخص هویت و فرهنگ با گویه های مشخص رابطه ای هست یا خیر. باید از روش پیرسون استفاده کنم؟

  پاسخ
 • با سلام، آقای دکتر فرشجی خدا قوت. من میخواستم برای آزمون های پایین هم فرمولشون را بنویسید برام لطفا و. هم یک نمونه سوال طرح کنید لطفا:1،آزمون تی مستقل. 2:آزمون تحلیل واریانس یک طرفه. 3:آزمون همبستگی تفکیکی و نیمه تفکیکی. 4:آزمون ضریب همبستگی پیرسون. 5:آزمون مجذور خی یک متغیره(نیکویی برارزش) 6:آزمون ویلکاکسون. 7:آزمون فریدمن. 8:تحلیل واریانس دو عاملی. مچکرم. میشه سریعتر پاسخ دهید. سپاس

  پاسخ
 • سلام ببخشید یه سوال داشتم.اگر ضریب همبستگی چند متغیر منفی باشه ولی p value کمتر از پنج صدم باشه نتایج رو چگونه تفسیر میکنیم؟ممنون میشم اگه جواب بدهید

  پاسخ
  • سلام. وقتی پی ولیو کمتر از 0.05 است، یعنی آن میزان همبستگی معنی دار است. بنابراین بایستی گفت: میزان همبستگی بین دو متغیر معنی دار و برابر ایکس درصد بوده و جهت این همبستگی نیز معکوس می باشد.

   پاسخ
 • سلام اگر دو مولفه داشته باشیم که یکی نرمال و دیگری غیر نرمال باشد آیا می تونا از همبستگی بین آنها استفاده کرد؟ چگونه؟

  پاسخ
 • سلام خاستم بدونم تفسیر ضریب همبستگی اسپرمن چگونه می باشد مقیاس ما اگر فاصله و رتبه ای باشد چجوری بفهمیم کاهش یا افزایش یکی دیگرو

  پاسخ
  • سلام. اگر ضریب همبستگی مثبت باشد، یعنی دو متغیر دارای همبستگی مثبت هستند و افزایش یکی باعث افزایش دیگری می گردد و با هم رابطه مستقیم دارند.
   اگر ضریب همبستگی منفی باشد، یعنی دو متغیر دارای همبستگی منفی هستند و افزایش یکی باعث کاهش دیگری می گردد و رابطه معکوس دارند.

   پاسخ
 • سلام،وقت بخیر
  مطالعه من درمورد میزان فلزات سنگین در خاک هست. از انالیز pca(تحلیل مولفه اصلی) استفاده میکنم. دادهای من با ازمون k-s غیر نرمال است.برای انالیز pca دادها رو باید نرمال کنم یا میشه با غیرنرمال هم انجام داد؟ و اینکه از همبستگی اسپیرمن میتونم استفاده کنم؟

  پاسخ
 • منوچهر پارسیان
  مارس 15, 2021 6:42 ب.ظ

  سلام
  ایا تعداد داده ها در میزان ضریب همبستگی اسپیرمن موثر است ؟ یعنی اگر داده ای حذف شود تغییر ضریب خواهیم داشت؟

  پاسخ
 • سلام ،ببخشید من یک مقاله باعنوان بررسی وضعیت اضطراب ناشی از اپیدمی کرونا و راهکارهای مقابله با آن در افراد 20 تا ۴۰ ساله (کل ایران) آیا برا تحلیلش ابتدا باید از ضریب همبستگی استفاده بشه و بعدش رگرسیون؟ اگه بخوام ضریب همبستگی پیرسون انجام بدم متغیر هایی که باید استفاده کنم به عنوان پرسشنامه چیا میشن؟اصلا این روش مناسب هست؟

  پاسخ
 • سلام.ببخشید ضریب همبستگی عامل و ضرایب با ازمایی چیست و با چه اعدادی مناسب و قابل پذیرش است.برای تحلیل مقاله لازمه بدونم.باتشکر

  پاسخ
 • راحله زینلی
  می 9, 2021 1:01 ب.ظ

  سلام
  فرمول ضریب همبستگی اسپیرمن که اشاره کردید چطور بدست می آید
  ممنون میشم منبع معرفی کنید

  پاسخ
 • سلام. ایا برای محاسبه ضریب همبستگی برای نمرات حاصله از پرسشنامه طیف لیکرت و نمرات یک درس خاص و با توجه به این که معیار نمرات با یکدیگر تفاوت دارند ابتدا باید انها را تبدیل به نمرات استاندارد کرد و سپس ضریب همبستگی گرفت یا از ابتدا می توان ضریب همبستگی را محاسبه کرد؟

  پاسخ
 • سیده آذر موسوی
  می 31, 2021 1:28 ب.ظ

  سلام وقت شما بخیر
  اگر دوپارامتر را از طریق فرمول بدست اوریم آیا می توان همبستگی بین آن دو را بدست آورد یا نیازی نیست همبستگی بین آنها را حساب کنیم ؟

  پاسخ
 • سلام وقتتون بخیر
  درصورتی که بخواهیم مطالعه ای به روش مطالعه رابطه بین دو یا چند متغیر انجام دهیم
  1: بهترین روش پیشنهادی شما برای انتخاب تعداد نمونه مطالعه چیست؟
  2: برای سنجش نرمال بودن توزیع داده ها روش پیشنهادی شما چیست؟ (روشهای جایگزین روش کولموگروف اسمیرنف)

  پاسخ
 • سلام و درود پرسشنامه ای دارم برای بررسی استخدام در سازمان
  و یکی از متغیرهای آن رشته تحصیلی هست
  حالا استاد فرضی را به ما داده مبنی بر اینکه “در این سازمان رشته تحصیلی برای استخدام کارکنان مهم بوده است” برای انجام آزمون این فرضیه چه آزمونی باید بگیریم آیا t تست یا چی؟

  پاسخ
 • سلام وقتتون بخیر
  یه سری داده دارم که می خوام ضریب همبستگی و فرمول معادلات خطی، لگاریتمی، چند جمله ای درجه دو، توانی و نمایی شون رو بدست بیارم. ضریب همبستگی که برای معادلات چند جمله ای درجه دو در اکسل میده با ضریب همبستگی در SPSS فرق داره و یکی نیستند.
  دلیل این امر چیه؟؟؟ و چگونه میشه درستش کرد؟؟؟
  ممنون

  پاسخ
  • سلام. اگر فرمول به صورت صحیح در اکسل تعریف شده باشد، اختلاف ضریب همبستگی اکسل با spss احتمالا خیلی کم باشد. آن هم به دلیل جزئیاتی است که در spss بهتر رعایت می شود.
   گاهی ممکن است داده هایی که به spss برده شده است برخی دچار مشکل شده باشند در حین جابجایی. به فرمت داده ها در اکسل بایستی توجه کافی داشت که عددی باشد.
   بهرحال خروجی نرم افزار آماری spss معتبر تر است و همان خروجی تولید شده را می توانید به عنوان سند در پیوست مقاله یا پایان نامه خویش قرار دهید.

   پاسخ
 • سلام و احترام
  اگر نمودار پراکندگی دو متغیر به صورت کامل، یک خط عمودی یا یک خط افقی باشد. نشان میدهد که همبستگی بین دو متغیر صفر است. پس چرا وقتی همبستگی پیرسون همان دو متغیر را میگیریم، معنی دار میشود؟
  در این حالت کدم را باید ملاک قرار دارد، نمودار پراکندگی یا آزمون پیرسون؟

  پاسخ
  • سلام. دو نکته را مد نظر داشته باشید. 1- نمودارهای پراکنش به صورت تقریبی صحبت می کنند اما آزمون های آماری به صورت دقیق.
   2- معنی داری همبستگی با میزان همبستگی متفاوت است. ممکن است میزان همبستگی دو متغیر بسیار کم باشد، مثلا 6%، اما همین میزان کم همبستگی معنی دار درآید. ولی خوب بهرحال این میزان همبتستگی پایین است و قابل توجه نیست.

   پاسخ
 • سلام. اگر بخواهیم ارتباط بین نمره یک آزمون و مدرک تحصیلی را بدست بیاوریم از کدام ضریب همبستگی استفاده می کنیم؟ با تشکر.

  پاسخ
 • عرض سلام و احترام. هنگام وارد کردن داده ها در نرم افزار spss از کجا بدونیم متغیرها از چه نوعی هستند؟ چون باید نوعشون هم مشخص بشه. یه سوال هم اینکه اگه موضوع مقاله بررسی رابطه دو متغیر با میانجی گری یه متغیر دیگه باشه اون موقع از کجا باید تشخیص بدیم که نوع پرسشنامه از کدوم طیف باشه؟ ببخشید. بسیار ممنونم.

  پاسخ
 • سلام ممکنه توضیح بفرمایید که چه اتفاقی میفته که ضریب همبستگی بسیار بالا مثلا0.95 باشه اما مقدار پی ولیو معنی دار نمیشه؟

  پاسخ
 • عرض ادب
  همبستگی یک ملاک با متغیر پیش بینی کننده 0/62است .در صورتی که پایایی های پیش بینی کننده و ملاک به ترتیب 0/73و0/82 باشد .ضریب همبستگی برآورد شده بین نمره های مشاهده شده پیش بینی کننده و نمره واقعی ملاک چقدر است ؟ لطفا با راه حل بگین ممنون میشم . چون جواب رو میدونم نمیدونم چطور به دست اومده .
  مممنون از زحمات شما استاد گرامی

  پاسخ
 • سلام. لطف می کنید بفرمایید برای محاسبه سرعت تولید یک محصول و تنوع طرح و رنگ آن محصول از کدام ضریب همبستگی باید استفاده کنیم؟

  پاسخ
  • سلام. ضریب همبستگی اصولا برای محاسبه نیست، بلکه وسیله ای برای سنجش میزان همراهی دو متغیر و اثر پذیری شان از یکدیگر است.
   این مواردی که نوشتید این ذهنیت را به من میدهد که پشنهاد کنم به شما روش «آنالیز واریانس» را بررسی داشته باشید.
   در بخش جستجو همین سایت این عبارت را جستجو و مطالب آنرا مطالعه نمایید

   پاسخ
 • سلام. پرسشنامه من جوابهایش بصورت درست و نادرست است که به هر سوال درست نمره 1 و نادرست صفر داده می شود و جمع نمرات میزان دانش .. را می سنجد. این نمرات چه نوع مقیاسی دارند؟ و آیا در مورد این نمرات می توان آزمونهای پارامتریک را بکار برد؟

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

سیزده − 9 =

فهرست
0
  0
  سبد خرید شما
  سبد خرید شما خالی استرفتن به فروشگاه